Рақам 11
Дар асоси нақша 16
Намуди ҳуҷҷат Дастурамал
Ном бо забони тоҷикӣ Дастурамал “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳои ташкилотҳои қарзии исломӣ”
Ном бо забони русӣ Инструкция “О порядке формирования и использования резерва и фонда покрытия возможных потерь по активам исламских кредитных организаций”
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Пештар чунин санади меъёрии хукуки кабул нашуда буд.

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Раньше не принимался такой нормативный правовой акт.

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Дастурамали № ___“Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳои ташкилотҳои қарзии исломӣ”

 

     Дастурамали №___“Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳои ташкилотҳои қарзии исломӣ”(минбаъд– Дастурамал) мутобиқи моддаи 35Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ” бо мақсади идоракунӣва назорати сифати дороиҳо дар ташкилотҳои қарзии исломӣ (ба истиснои ташкилотҳои қарзии хурди исломӣ ва фондҳои қарзии хурди исломӣ)таҳия шуда, тартиби ягонаи ташкил ва истифода намудани захираи хавфҳои маблағгузории исломӣ ва Фонди пӯшониданиталафоти имконпазирро аз рӯи дороиҳои ташкилоти қарзии исломӣмуқаррар менамояд.

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
 • захираи аз рӯи хавфҳои қарзии исломӣ - маблағе,ки барои пӯшонидани талафоти эҳтимолӣ аз рӯи хавфҳоидороиҳо мувофиқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршуда муайян гардида, илова бар Фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳо пешбинӣкарда шудааст;
 • фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳо (минбаъд - Фонд)-маблағе, ки ҳамчун фонди умумӣ ва ё фонди махсус бароипӯшониданиталафоти имконпазир аз рӯи маблағгузориҳои исломӣ,қоғазҳои қиматноки исломӣ (сукук), гаравҳои гирифташуда барои бозфурӯш ва дигар дороиҳо мувофиқи талаботи Дастурамали мазкур, дигарсанадҳоимеъёрии ҳуқуқии дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон вастандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ пешбинӣ карда шудааст;
 • маблағгузории исломӣ – ҷойгиркунии муҳлатнок, маблағгузории байнибонкӣ, маблағгузории субординарӣ, муробаҳа, муробаҳаи молӣ, иҷора, иҷораи мунтаҳия биттамлик, музораба, мушорака, мушоракаи мутаноқиса, салам, истисноъ, қарзи исломӣ (қарзи ҳасана), ипотека, эътиборнома, даромадҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда, хатҳои қарзии истифоданашудаи муштариён, кафолатҳои аз тарафи ташкилотҳои қарзии исломӣ додашуда ва ғайра тибқи принсипҳои маблағгузории исломӣ дар назар дошта шудааст;
 • таҷдидидороӣ- аз нав дида баромадани шартҳои шартномаи (созишномаи, аҳдҳои) дороӣ;
 • истеҳлоки (амортизатсияи) арзишиаслиидороӣ - ин аз нав баҳисобгирии гардиши маблағҳои пулии оянда тибқи шароити тағйирёфта, кибо истифода аз меъёри фоизи аввала ва муқоисаи арзиши дисконтӣ бо арзиши ҷории тавозунии дороӣ муайян мегардад;
 • дороиҳои ғайрифаъол (маблағгузории исломӣ, сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматноки исломӣ/сармояи ширкатҳо ва ғ.) – маблағгузорие, ки маблағи асосӣ ва (ё)фоида (барои маблағгузории ғайрифаъол) тибқи талаботи шартнома пардохт карда намешавад. Дар доираи Дастурамали мазкур, маблағгузории ғайрифаъол ба яке аз гурӯҳҳои маблағгузориҳои ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беэътимод дохил мешавад;
 • фонди умумӣ – маблағе, ки аз рӯи дороиҳои қолабӣ ва зери назорат (фаъол) ташкил карда мешавад;
 • фонди махсус – маблағе, ки аз рӯи дороиҳои ғайрифаъол, яънедороиҳоигурӯҳҳои ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беэътимод ташкил карда мешавад.
 1. Ташкилоти қарзии исломӣбарои нигоҳдоштани пардохтпазирӣ, мусоидат намудан ба ҳифзи манфиатҳои саҳмиядорон ва муштариёни худбояд саривақт дороиҳои ғайрифаъолро ошкор намуда,ҷиҳатипешгирии талафоти ба онҳо алоқаманд чораҳои зарурӣ андешад.
 2. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд сохтори дахлдори идоракуниро барои муайянкунӣ, баҳодиҳӣ, мониторинг ва назорати хавфиқарзииамалиётҳои бонкии исломӣ дошта бошад.
 3. Дар сурати мавҷуд будани асосҳое, ки дороӣ, аз ҷумла маблағи асосӣ ва изофапулӣ/даромади ҳисобшуда саривақт тибқи шартномаи маблағгузории исломӣ пардохт карда намешаванд ва (ё) ҳолати молиявии муштарӣ хуб нест, дороииғайрифаъолҳамчун дороии ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беэътимод тасниф карда мешаванд.
 4. Ташкилотҳои қарзии исломӣ бояд қоида ва равандҳои дахлдорро бароимуайян намудани сифати дороиҳо ва идора кардани онҳо таҳия намоянд, ки дар онҳо бояд андешидани тадбирҳои зерин пешбинӣ шуда бошад:
 • баҳодиҳӣ ва таснифи дороиҳо;
 • мунтазам баррасӣ намудани дороиҳои ғайрифаъол;
 • дар сатҳи муносиб ва боэътимод саривақт ташкил намуданиФонд;
 • аз тавозун хориҷ кардани дороиҳои беэътимод ва инъикосивоқеии пардохти дороиҳо ва барқарорсозии интизориҳо бо назардошти шароитҳои бозорӣ ва макроиқтисодӣ.
 1. Низоми тасниф ва ташкили Фонд дар ташкилотҳои қарзии исломӣ боядуҳдадориҳои тавозунӣ ва ғайритавозуниро ба инобат гирад. Уҳдадорииғайритавозунӣ, ҳангоми дар шартнома мавҷуд будани шарти аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ яктарафа бекор кардани он, ҳангоми таснифот ва ташкили Фонд бояд ба ҳисоб гирифта нашавад, дар акси ҳол уҳдадории ғайритавозунӣҳангоми таснифот ва ташкили Фонд ба ҳисоб гирифта мешавад.Ташкилотҳои қарзии исломӣ барои таъмини таснифот ва ташкили Фонд бояд дороӣ маълумоти дахлдор бошанд.
 2. Ташкилотҳои қарзии исломӣ, бояд барои баҳодиҳии мунтазамиарзиши молу мулки ба гарав гузошташуда, аз ҷумла кафолатҳо, дорои механизмҳои зарурӣ бошанд. Муайян кардани арзиши молу мулки ба гарав гузошташуда бояд арзиши воқеии фурӯши онро бо назардошти шароитҳои мавҷудаи бозор, хароҷотҳои пардохтшаванда вобаста ба фурӯши молу мулки ба гарав гузошташуда ва даврае, ки чунин хароҷотҳо эҳтимол аст ба арзиши молу мулки ба гарав гузошташуда таъсир расонанд, бояд инъикос намояд.
 3. Низоми автоматишудаи бонкии ташкилоти қарзии исломӣ боядтарзе ташкил шуда бошад, ки:
 • ҳар як дороии ва уҳдадории муштариромутобиқи талаботи Дастурамали мазкур тасниф намояд;
 • талабот барои ташкили Фондро аз рӯи ҳар як дороӣ ва уҳдадории муштарӣ вобаста ба гурӯҳҳои таснифот, мавҷудият ва муносиб будани таъминот баҳо диҳад;
 • таҳлили сандуқи маблағгузориро барои баҳодиҳии сифати он гузаронад;
 • ҳисоботҳои даврии ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳодшавандаро омода намояд;
 • маълумоти дахлдорро барои роҳбарият омода намояд
 • дигар ҳисоботҳои лозимаро (аз ҷумлаҳисоботҳои якдафъаинаро) барои идоракунӣ ва гузаронидани санҷишҳои фишороварӣ (стресс-тест) омода намояд.
 1. Роҳбарияти ташкилотҳои қарзии исломӣ дар бораи вазъи дороиҳо, сандуқимаблағгузорӣ, аз ҷумла таснифи онҳо, сатҳи Фондҳо, захираҳовадороиҳои ғайрифаъол маълумоти дахлдорро бояд дар муҳлати муайяншуда дастрас намоянд. Маълумоте, ки онҳо дастрас мекунанд, ҳадди ақал бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:
 • хулосаи натиҷаи охирини баҳодиҳии дороиҳо;
 • тамоюлҳои муқоисавии сифати умумии дороиҳои ғайрифаъол;
 • баҳодиҳии бадшавии ҳолати ҷорӣё пешбинишудаи сифатидороиҳо ва зарари эҳтимолӣ, ки дар шароити муқаррарӣ ва таҳти фишор ба амал меояд;
 • сатҳ ва кифоятии фондҳои ташкилоти қарзии исломӣ.
 1. Ташкилотҳои қарзии исломӣ барои дар вақташ муайян намудани бадшавиисифати дороиҳо, назорати доимии дороиҳои ғайрифаъол, инчунин ҷамъоварии маблағҳои муҳлатгузашта бояд захираҳои моддию зеҳнии зарурӣ дошта бошанд.
 2. Агар ба сифати таъминоти дороӣ воситаҳои пулӣ бо асъори аз асъори дороӣ фарқкунанда пешниҳод шуда бошад, бояд азнавбаҳодиҳии ҳатмии ҳафтаинаи воситаҳои пулии тибқи принсипҳои маблағгузории исломӣ ҷалбшуда,ҳарҳафтагузаронида шавад.
 3. Агар аз рӯи натиҷаҳои азнавбаҳодиҳӣ арзиши гарав аз меъёри ақалли таъминоти маблағгузорӣ кам шуда бошад, дар ин ҳолат ташкилоти қарзии исломӣ бояд фавран зиёд намудани арзиши онро мутобиқи талаботи Дастурамали мазкур дар муддати 10 рӯзи корӣ таъмин намояд. Дар ҳолати риоя нагардидани талаботи мазкур дороӣ пурра бетаъмин ҳисоб ёфта, бояд ба гурӯҳи дигари таснифотӣ гузаронида шавад.
 4. Бо назардошти хусусияти баъзе аз намудҳои дороиҳо ва уҳдадориҳои ғайритавозунӣ, ки мутобиқи принсипҳои маблағгузории исломӣ ҷойгир карда шудаанд, Дастурамали мазкур талаботҳои махсусро барои таснифоти ҷойгиркунии байнибонкӣ, дороиҳои таҷдидшуда, сармоягузорӣ ба коғазҳои қиматноки исломӣ ва ё ба сармояи ширкатҳо, дигар моликияти ташкилоти қарзии исломӣ, ҳамчунин барои уҳдадориҳои ғайритавозунӣ муайян менамояд.
 5. Ташаккул ва истифодабарии Фонд мувофиқи талаботи Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ)ва қоидаҳои ҳисобдорие, ки Бонки миллии Тоҷикистон барои ташкилотҳои қарзии исломӣ муқаррар кардааст, ба ҳисоб гирифта мешавад.

 

БОБИ 2. ТАСНИФИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ИСЛОМӢ

 1. Баҳодиҳии сифати дороиҳо, баҳодиҳии вазъи молиявии муштарӣ, пеш бурдани таснифот, муайян кардани арзиши фурӯши молу мулки ба гарав гузошташуда ва ташкил намудани Фонд бояд дар алоҳидагӣ аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гузаронида шавад, бахусус дар робита бо маблағгузориҳои ба ҳам алоқаманд, маблағгузориҳо ба шахсони вобаста, ҳамаи маблағгузориҳои ғайрифаъол ва маблағгузориҳои исломии аз меъёри муайяншуда калон.

Чунин баҳодиҳӣ бояд аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ доимо гузаронида шуда, натиҷаҳои он дар парвандаҳои маблағгузории исломӣ нигоҳ дошта шавад. Дар доираи Дастурамали мазкур, маблағгузориҳои исломии аз меъёри муайяншуда калон ин маблағи умумии  маблағгузории муштарӣ аст, ки аз 100 000 (сад ҳазор) сомонӣ ё аз 2 фоизи сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломӣ зиёд мебошад (бо назардошти он, ки кадоме аз ин маблағҳо камтар аст).

Усули баҳодиҳии маблағгузорӣ бояд аз ҷумла бандҳои зеринро дар бар гирад:

 • сиёсат ва тартиботи хаттӣ оид ба низомҳои маблағгузорӣ ва назоратӣ, ки дар усули баҳодиҳӣ истифода мешаванд, аз ҷумла нақш ва вазифаҳои Шӯрои нозирон ва роҳбарияти сатҳи баланд;
 • таҳлили муфассали сандуқи маблағгузорӣ, ки мунтазам гузаронида мешавад. Таҳлил бояд бо дастрасӣ ба иттилооти боэътимод ва хулосаи менеҷментитаҷрибанок оиди сифати сандуқи маблағгузорӣ гузаронида шуда, ҳамаи омилҳои дохилӣ ва беруниро, ки имкон дорад ба пардохтпазирии маблағгузорӣ таъсир расонанд ба назар гирад (ба монанди: омилҳои саноатӣ, ҷуғрофӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ);
 • муайян кардани хавфи қарзӣ, ки он вобаста ба беқурбшавӣ дар асоси инфиродӣ баҳо дода мешавад ва замина барои тақсимоти бақияи сандуқи маблағгузорӣ аз руи гурӯҳҳои маблағгузорӣ бо ҳамин гуна мушаххасоти хавфи қарзӣ (ба монанди: намуди маблағгузорӣ, намуди маҳсулот, ҳисса дар бозор, баҳодиҳӣ ва таснифоти хавфи қарзӣ, навъитаъминот, ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва ҳолати таъхири пардохт) барои баҳодиҳӣ ва таҳлили маҷмуӣ;
 • ба назар гирифтани арзиши барқароршавандаи гарав (тарҳи хароҷоти бо гирифтан ва фурӯхтани гарав алоқаманд) ва дигар омилҳои пасткунандаи хавфҳо, тибқи имконият;
 • тартибу сиёсатҳо барои аз ҳисоб баровардан ва барқарор кардани маблағгузории исломӣ; ва
 • усулҳое, ки барои тасдиқи моделҳои баҳодиҳии маблағгузории исломӣ ва идоракунӣ истифода шудаанд (масалан: стресс-тест/бэк-тест).
 1. Дороиҳои (маблағгузории исломӣ, сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматноки исломӣ/сармояи ширкатҳо ва ғ.)ташкилоти қарзии исломӣ, вобаста аз ҳолати молиявии муштарӣ, инчунин миқдори рӯзҳои батаъхирафтодаи пардохтҳо ба 5 гурӯҳ бояд тасниф шаванд:
  • қолабӣ;
  • зери назорат;
  • ғайриқолабӣ;
  • шубҳанок;
  • беэътимод.
 2. Агар дар ҷараёни фаъолияти муштарӣ муайян шавад, ки ҳолатҳои фавқулодда (форс-мажор) ва ё эҳтимолияти қобили пардохтнабудан аз рӯи маблағгузориҳо ногузиранд, онҳо бояд ҳамчун маблағгузории исломии “зери назорат” ё гурӯҳи дигари хавфи баландтар тибқи банди 20-иДастурамали мазкур тасниф карда шаванд.
 3. Ташкилотҳои қарзии исломӣ уҳдадоранд, ки таснифоти дороиҳоихудро ҳар моҳ гузаронанд ва вобаста ба гурӯҳи хавфи қарзии исломӣ Фонд ташкил намоянд. Инчунин, вобаста ба фаъолияти хоси худ бояд тартиб ва қоидаҳои баҳодиҳиимониторинги дохилии дороиҳои худро дошта бошанд, ки аз тарафи Шӯрои нозирон тасдиқ мешаванд.

         Дар доираи тасдиқ кардани тартиб ва қоидаҳои дохилӣ, аз ҷумла усулҳои ҳисобкунии фондҳо барои дороиҳо, Шӯрои нозирон бояд қонеъ гардад, ки:

 • тартиби аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ барои муайян кардани фондҳо аз рӯи дороиҳои алоҳидаи ба мушкилот дучоршуда таҳияшуда, қобили қабул мебошад ва бар пешбинии гардиши маблағҳо, ки ҳолатҳои иқтисодиро ба назар мегирад, асос ёфтааст;
 • сохтор барои таъсиси фондҳои ба таври умумӣ баҳододашуда дуруст аст ва усулҳои истифодашуда асоснок мебошанд;
 • фондҳои маҷмӯӣ (умумӣ ва махсус)аз рӯидороиҳоиба мушкилот дучоршуда нисбат ба маҷмӯи хавфи қарзии исломӣ дар сандуқи дороиҳомутаносибанд;
 • аз рӯи маблағгузории исломӣ(маблағи умумӣ ё ҳиссаи он), ки ғайрифаъол мебошанд саривақт тибқи тартиби муқарраршуда фондҳо ташаккул дода шудаанд ё аз ҳисоб хориҷшуда эътироф шудаанд;
 • ташкилоти қарзии исломӣ сиёсат ва амалҳоеро пайравӣ карда истодааст, ки ба муқаррароти Дастурамали мазкур мутобиқ мебошад.
 1. Дар сурати тағйирёбии ҳолати молиявии муштарӣ ва ҷой доштани маълумот оид бахавфҳо дар фаъолияти он, ташкилоти қарзии исломӣуҳдадор аст, кидороиҳороаз сари нав тасниф намояд. Ҳадди ақал, бояд ҳолати молиявии муштарӣ дар асоси таҳлили ҳисоботи тавозун, ҳисоботи фоида ва зарар, ҳисоботи гардиши воситаҳои пулии он, бо назардошти соҳа вабахши фаъолияти муштарӣ бо услубу нишондиҳандаҳое, ки бо ҳуҷҷатҳои дохилии ташкилоти қарзии исломӣ қабул шудаанд, муайян карда шавад.
 2. Ташкилотҳои қарзии исломӣ бояд дороиҳоидахлдори исломиро(ҷойгиркунии муҳлатнок, маблағгузории байнибонкӣ, маблағгузории субординарӣ, маблағгузории овердрафт, муробаҳа, муробаҳаи молӣ, иҷора, иҷораи мунтаҳия биттамлик, музораба, мушорака, мушоракаи мутаноқиса, салам, истисноъ, қарзи исломӣ (қарзи ҳасана), ипотека, эътиборнома, сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматноки исломӣ, даромадҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда, хатҳои қарзии истифоданашудаи муштариён, кафолатҳои аз тарафи ташкилотҳои қарзии исломӣ ва ғайра)тибқи талаботҳои зерин ба 5 гурӯҳ тасниф намоянд.

           Ба гурӯҳи якум маблағгузориҳои исломии"қолабӣ" дороиҳое дохил мешаванд, ки агар пардохтҳои нақшавӣ аз рӯи изофапулӣ/фоида ва ё маблағи асосӣ муҳлатгузашта набуда, ҳамзамон нишонаҳои зерин дар маҷмӯъ вуҷуд дошта бошанд:

 • ҳолати хуби молиявии муштарӣ ва сарчашмаҳои устувори даромад;
 • таърихиқарзиимусбати муштарӣ;
 • тибқи шартнома саривақт пардохт шудани маблағи асосӣ ва изофапулӣ/фоидава мавҷуд набудани маблағҳои пардохтиибатаъхирафтода;
 • мавҷуд набудани маблағҳои пардохтии тамдид ё таҷдидшуда;
 • корхонаи муштарӣ устувор ва хуб сармоякунонӣшудааст;
 • шартҳои шартнома бо ташкилоти қарзии исломӣ саривақт риоя ва иҷро мегарданд;
 • маблағи дар шартнома қайдгардида бо гарави бозоргиртаъмин гардида бошад;
 • ҳангоми маблағгузории инфиродӣқарздорӣ аз рӯи маблағи асосӣ ва изофапулӣ/фоида пурра бо гарав таъмин шуда бошад, ки ба он талабот мавҷуд аст ва он метавонад дар муҳлати кӯтоҳва бо нархи қобили қабулфурӯхта шавад, ё ин ки кафолати кафили боэътимод мавҷуд бошад.

Ҳолати молиявии муштарӣметавонад хуб ҳисобида шавад, агар таҳлили ҳаматарафаи фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва иқтисодии муштарӣ (инчунин, дигар маълумоти ба муштарӣалоқаманд, аз ҷумла маълумот дар бораи муҳити беруна) тасдиқ намояд, ки муштарӣдорои фаъолияти устувор, нишондиҳандаи мусбати дороиҳои соф, сатҳи хуби даромаднокӣ ва қобили пардохт бошад.Муштарӣ бояд тамоюлҳои манфӣ, аз ҷумла коҳиши назарраси ҳаҷми истеҳсолот, ки бо омилҳои мавсимӣ алоқаманд нест, пастшавии даромаднокӣ, афзоиши назарраси ҳисобҳо барои гирифтан ва ё барои пардохт, инчунин дигар ҳодисаҳоро, ки эҳтимолан метавонанд ба устувории молиявии муштарӣ таъсири худро расонанд, надошта бошад.

         Дар ҳолатҳои махсус, аз сабаби он, ки пардохти уҳдадориҳо таҳти идораи муштарӣ намебошад, ташкилоти қарзии исломӣ метавонад таъхир ёфтани пардохти чунин маблағгузории исломиро ба муҳлати то 8 рӯз ба инобат гирад.

Фонд бароидороиҳои  исломииқолабӣҳамчун фонди умумӣ аз рӯи бақияи маблағгузории исломӣ бо пули миллӣ ба андозаи 2% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи 3% ташкил карда мешавад.

Ба гурӯҳи дуюм маблағгузориҳои исломии"зери назорат"дороиҳоедохил мешаванд, агар:

 • ҳолати молиявии муштарӣ қаноатбахш бошад;
 • пардохти маблағи асосӣ ва (ё)изофапулӣ/фоидаи маблағгузориҳои исломӣ аз 8 то 30 рӯз ба таъхир афтодабошанд;
 • маблағгузории исломӣ як бор аз рӯи тартибимуқарраркардаи ташкилоти қарзии исломӣ таҷдид карда шуда бошад;
 • пайдо шудани тамоюли бад шудани ҳолати молиявии муштарӣ;
 • тағйирёбии шароити бозор, ки метавонад ба иҷрои шартҳоишартномаибо ташкилоти қарзии исломӣ басташуда таъсир расонанд;
 • риоя нагардидани ҷадвали иҷрои шартҳои шартнома аз ҷониби муштарӣ ба муҳлати то 30 рӯз;
 • риоя нагардидани ҷадвали пардохтҳои нақшавӣ ба муҳлати то 30 рӯз;
 • риоя нагардидани муҳлати таҳвили мол, тибқи шартнома ба муҳлати то 30 рӯз;
 • риоя нагардидани ҷадвали татбиқи лоиҳа, воридшавии маблағҳои пулӣба муҳлати то 30 рӯз;
 • имконнопазир будани гузаронидани мониторинги гарав, бинобарнокифоя будани ҳуҷҷатҳо, ё ин ки мавҷуд набудани коршиносони баҳодии он;
 • камшавии пешбинишавандаи бозоргирии гарав (пастшавии нархҳо, коҳишёбии қурби асъор); 
 • мавҷуд будани қарздории пардохтанашудаи муштарӣ-шахси воқеӣ, аз ҷумла, соҳибкори инфиродӣ дар назди дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ. Эзоҳ: Муқаррароти сархати мазкур, нисбат ба овердрафтҳо дар доираи лоиҳаҳои музди меҳнат татбиқ намегардад.

Ҳолати молиявии муштарӣметавонад қаноатбахш ҳисобида шавад, агар таҳлили ҳаматарафаи фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва иқтисодии муштарӣ(инчунин, дигар маълумоти ба муштарӣалоқаманд) нишон диҳад, ки ҷой доштани ягон тамоюли манфӣ дар фаъолияти ҷории муштарӣ ба ҳолати молиявии он бевосита таҳдид намекунад ва дар ояндаи наздик (як сол ё аз он камтар) дар сурати наандешидани чораҳои дахлдор метавонад муштариро ба мушкилоти молиявӣ ва иқтидори ғайрикофии пардохт оварда расонад.

Фонд барои дороиҳоизери назорат ҳамчун фонди умумӣ аз рӯи бақияи дороиҳо бо пули миллӣ ба андозаи на камтар аз 5% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи на камтар аз 10% ташкил карда мешавад.

Фонди умумӣ, ки барои дороиҳои қолабӣ ва зери назорат ташкил карда шудааст, то андозаи 1,25%-и дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда барои ҳисоб кардани меъёри кифоятии сармоя истифода бурда мешавад. Намуна оид ба тартиби ташкили фонди умумӣ ва ҳисоб кардани он ҳангоми ҳисобкунии меъёри кифоятии сармоя дар Замимаи №1 ба Дастурамали мазкур нишон дода шудааст.

           Ба гурӯҳи сеюм маблағгузориҳои исломии"ғайриқолабӣ"дороиҳоедохил мешаванд, агар:

 • пардохти ҷадвали нақшавии маблағи асосӣ, изофапулӣ/фоида ва ё дигар маблағ аз 30 то 90 рӯз ба таъхир афтода бошанд;
 • дороӣбатаъхирафтода нест, аммо ҳолати молиявии муштарӣшубҳанок баҳогузорӣ карда шавадва ё агардавраи батаъхирандозӣ камтар аз 30 то90 рӯз бошад;
 • риоя нагардидани муҳлати таҳвили мол, тибқи шартнома ба муҳлати аз 30 то 90 рӯз;
 • риоя нагардидани ҷадвали татбиқи лоиҳа, воридшавии маблағҳои пулӣ ба муҳлати аз 30 то 90 рӯз;
 • мавҷуд будани маълумоти саҳеҳи манфӣ оид ба ҳолати молиявии муштарӣ;
 • агар дороӣ пурра бо гарав таъмин нашуда бошад, бадшавии сифатигарав мушоҳида мегардад ва ё арзиши гарав паст мегардад;
 • риоя нагардидани шартҳои шартнома аз ҷониби муштарӣ-шахси воқеӣ ё соҳибкори инфиродӣ ба муҳлати зиёда аз 90 рӯз аз рӯи дороиҳое, ки дорои хавфи қарзии исломӣ мебошанд.Муқаррароти сархати мазкур, нисбат ба овердрафтҳо дар доираи лоиҳаҳои музди меҳнат татбиқ намегардад.

Ҳолати молиявии муштарӣ дар сурати ҷой доштани таҳдидҳои бевосита ба муфлисшавӣ ва пардохтпазириион шубҳанок баҳогузорӣ мешавад. Агар муштарӣ ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати молиявӣ ягон чора наандешад, фаъолияти муштарӣ бо назардошти тамоюлҳои манфӣ метавонад ба мушкилоти молиявӣ гирифтор шавад.

Фонд бароидороиҳои ғайриқолабӣҳамчун фонди махсус бо пули миллӣ ба андозаи 30% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи 40% барои қисми таъминбудаи маблағгузорӣ ва 100% барои қисми таъминнабудаи дороиҳоимувофиқи тартиби пешбининамудаи банди 62Дастурамали мазкур ташкил карда мешавад.

           Багурӯҳи чорум маблағгузориҳои исломии“шубҳанок” дороиҳое дохил мешаванд, агар:

 • тибқи ҷадвали нақшавӣ пардохти маблағи асосӣ ва (ё) изофапулӣ/фоида аз 90 то 180 рӯз ба таъхир афтода бошанд;
 • маблағгузориҳои исломӣбатаъхирафтода набошад ё ба муҳлати аз 90 рӯз камтар батаъхирафтода бошад, вале ҳолати молиявии муштарӣ ғайриқаноатбахш баҳогузорӣ карда шавад;
 • риоя нагардидани ҷадвали иҷрои шартҳои шартнома аз ҷониби муштарӣ ба муҳлати аз 90 то 180 рӯз;
 • риоя нагардидани ҷадвали пардохтҳои нақшавӣ ба муҳлати аз 90 то 180 рӯз;
 • риоя нагардидани муҳлати таҳвили мол, тибқи шартнома ба муҳлати то 90 рӯз;
 • риоя нагардидани ҷадвали татбиқи лоиҳа, воридшавии маблағҳои пулӣ ба муҳлати аз 90 то 180 рӯз;

Ҳолати молиявии муштарӣ дар ҳолатҳои зерин ғайриқаноатбахш баҳогузорӣ мешавад:

 • мавҷуд будани маълумоти саҳеҳи манфӣ оид ба ҳолати молиявии муштарӣ;
 • фаъолияти зараровари муштарӣ, ки бо нақшаи тиҷоратӣ пешбинӣ нагардидааст;
 • мавҷуд набудани маълумот оид ба ҷараёни татбиқи лоиҳа ва иҷрои нақшаи тиҷоратӣ мувофиқи муҳлати пешниҳод, ки дар шартномаи байни ташкилоти қарзии исломӣ ва муштарӣ пешбинӣ шудааст;
 • ғайриимкон будани назорати татбиқи лоиҳа, аз ҷумла рафтан ба объекти маблағгузорӣ;
 • бадшавии ҷиддии ҳолати молиявии муштарӣ (ва ё муштарӣ дар ҳолати муфлисшавӣқарор дорад); 
 • бадшавии чашмраси (ё мавҷуд набудани)таъминот бо гарав ва/ё кафолат ва аз ҷониби муштарӣ пешниҳод нагардидан, ё ин ки ғайриимкон будани пешниҳоди таъминоти иловагӣ;
 • бадшавии чашмраси пардохтпазирӣ ва ҳолати моддии муштарӣ, ки ӯ наметавонад аз иҷрои уҳдадории бозпас гардонидани дороӣ барояд.
 • пардохтпазирии ноустувори муштарӣ;
 • тамоюлҳои манфии ба фаъолияти истеҳсолӣ-иқтисодии муштарӣ таҳдидкунанда (амалиётҳои зараровар, камшавии дороиҳои соф, коҳишёбии ҳаҷми истеҳсолот ва афзоиши воқеии ҳисобҳо барои гирифтан ва/ё барои пардохт);

           Фонд барои маблағгузории исломии шубҳанок ҳамчун фонди махсус бо пули миллӣ ба андозаи 75% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи 85% барои қисми таъминбудаи маблағгузории исломӣ ва ба андозаи 100% барои қисми таъминнабудаи маблағгузории исломӣ мувофиқи тартиби пешбининамудаи банди 62Дастурамали мазкур ташкил карда мешавад.

           Ба гурӯҳи панҷуммаблағгузориҳои исломии“беэътимод” дороиҳоедохил мешаванд, агар:

 • пардохти маблағи асосӣ ва (ё) фоида зиёда аз 180 рӯз ба таъхир афтода бошанд;
 • маблағгузории исломӣбатаъхирафтода набошад,ё ба муҳлати аз 180 рӯз камтар батаъхирафтода бошад, вале ҳолати молиявии муштарӣ носолим баҳогузорӣ карда шавад.

Ҳолати молиявии муштарӣ дар мавриди зерин носолимбаҳо дода мешавад, агар:

 • муштарӣ доимо дар ҳолати ногувори молиявӣ қарор дошта бошад ё тибқи қонун муфлис эълон шуда бошад;
 • таҳлили фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва иқтисодии муштарӣ (инчунин, дигар маълумоти ба муштарӣ алоқаманд) нишон диҳад, ки дар фаъолияти муштарӣ тамоюлҳои манфие ҷой доранд, ки онҳо ба ҳолати ногувори доимии муштарӣ ё муфлисшавӣ оварда мерасонанд;
 • риоя нагардидани ҷадвали иҷрои шартҳои шартнома аз ҷониби муштарӣ ба муҳлати 180 рӯз ва зиёда аз он;
 • риоя нагардидани ҷадвали пардохтҳои нақшавӣ ба муҳлати 180 рӯз ва зиёда аз он;
 • риоя нагардидани муҳлати таҳвили мол, тибқи шартнома ба муҳлати 180 рӯз ва зиёда аз он;
 • риоя нагардидани ҷадвали татбиқи лоиҳа, воридшавии маблағҳои пулӣ ба муҳлати 180 рӯз ва зиёда аз он;
 • вайрон намудани муҳлати иҷрои шартномаҳо аз ҷониби шахсони сеюм ба мӯҳлати 180 рӯз ва зиёда аз он;
 • лоиҳае, ки дар он ташкилоти қарзии исломӣ иштирок менамояд, мутобиқи шартнома иҷро нагардидааст;
 • эҳтимолияти пардохти қарздорӣ асосан аз фурӯхта шудани гарав вобастагӣ дорад;
 • мавҷуд набудани таъминот бо гарав ё бинобар мавҷуд набудани бозори фурӯш, ғайриимкон гардидани фурӯши гарав;
 • қобилият надоштан, даст кашидан аз иҷрои шартҳои шартнома бо ташкилоти қарзии исломӣ;
 • надоштани хоҳиши ҳамкорӣ бо ташкилоти қарзии исломӣ аз ҷониби муштарӣ ва ё ҳозир набудани муштарӣ;
 • қатъи фаъолияти тиҷорати муштарӣ ва ё муфлис эълон гардидани он.

        Ба тамоюлҳои манфии ба фаъолияти муштарӣ таҳдидкунанда инҳо дохил мешаванд:

 • фаъолияти зараровар;
 • арзиши манфӣ ё камшавии назарраси дороиҳои соф ва даромад;
 • коҳишёбии назаррас дар истеҳсолот, саноат,сохтмон ва дигар соҳаҳои иқтисодиёт, инчунин афзоиши назарраси ҳисобҳо барои гирифтан ё барои пардохт.

        Фонд бароимаблағгузориҳои беэътимодҳамчун фонди махсус ба андозаи 100% аз рӯи бақияи маблағгузориҳои исломӣбо пули миллӣ ва бо асъори хориҷӣ ташкил карда мешавад.

           Маълумоти мухтасар оид ба таснифи маблағгузориҳои исломӣва талабот оид ба ташкили фондҳо аз рӯи маблағгузориҳои исломӣдар Замимаи №2Дастурамали мазкур оварда шудааст.

 

БОБИ 3. ТАСНИФИ ЯГОНА

 1. Дар ҳолате, ки муштарӣ аз ташкилоти қарзии исломӣ якчанд маблағгузориҳои исломӣгирад ва агар яке аз ин маблағгузориҳои исломӣҳамчун ғайриқолабӣ, шубҳанок ё беэътимод тасниф шавад, дар ин сурат ҳама маблағгузориҳои исломии ҳамин муштарӣдар гурӯҳи хавфи баландтарини маблағгузориҳо тасниф карда мешаванд. Вобаста ба ин, маблағи Фонди аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ ташкилшаванда бояд бо назардошти ҳамаи уҳдадориҳо аз руи маблағгузориҳои муштарӣҳисоб карда шавад.
 2. Дар ҳолате, ки ташкилоти қарзии исломӣ ба гурӯҳи муштариёни баҳам алоқаманд якчанд маблағгузории исломӣ пешниҳод намудааст ва маблағгузории исломии яке аз ин муштариён ҳамчун ғайриқолабӣ, шубҳанок ё беэътимод тасниф шавад, он гоҳ ташкилоти қарзии исломӣ таснифотро бо назардошти ҳолати молиявии дигар муштариёни алоқаманд ба роҳ монда, маблағгузории исломӣ ба гурӯҳи хавфи баландтарини ҳамин маблағгузориҳои исломии алоқаманд гузаронида мешавад.
 3. Дар ҳолати маблағгузории исломии гурӯҳӣ, ки дардоираи қарзи хурд барои шахсони воқеӣ дода мешаванд, ташкилоти қарзии исломӣ таснифоти чунин маблағгузории исломиро дар гурӯҳ тибқи банди 20Дастурамали мазкур ба роҳ мемонад ё метавонад ҳангоми аз 25 000 сомонӣ кам будани маблағгузории исломииҳар як аъзои гурӯҳ, онҳоро ҳамчун маблағгузориҳои бо ҳам алоқаманд набуда тасниф намояд.

 

БОБИ 4. ТАСНИФОТИ МАБЛАҒГУЗОРИИ БАЙНИБОНКӢ

 1. Маблағгузории байнибонкии бетаъминот, ки ба принсипҳои маблағгузории исломӣ ҷавобгӯ мебошанд, чунин тасниф мегарданд:
  • маблағгузории байнибонкии бетаъминот, ки аз 8 то 30 рӯз муҳлатгузашта шудаанд, ҳамчун ғайриқолабӣ тасниф мешаванд;
  • маблағгузории байнибонкии бетаъминот, ки зиёда аз 30 рӯз муҳлатгузашта шудаанд, ҳамчун маблағгузории байнибонкии беэътимод тасниф карда мешаванд.

           Маблағгузории байнибонкии бо гарав таъминшуда ва зиёда аз 30 рӯз муҳлатгузашта, тибқи муқаррароти Дастурамали мазкур тасниф карда мешаванд.

 

БОБИ 5. ТАСНИФОТИ САРМОЯГУЗОРИҲО БА КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОКИ ИСЛОМӢ (СУКУК) ВА Ё БА САРМОЯИ ШИРКАТҲО

 1. Сифати сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматнок ва ё ба сармояи ширкатҳо, ки дар тавозун инъикос меёбанд бояд тибқи талаботи Дастурамали мазкур ва дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда баҳогузорӣ гарданд.
 2. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд ҳисоботи молиявӣ (семоҳа-барои семоҳаи охирини ба анҷомрасидаи ҳисоботӣ, солона-барои се соли молиявии ба анҷомрасида, ки аз ҷониби аудитори мустақил аудит шудааст) ва дигар маълумотро оид ба ширкати сармоягузоришаванда ва ё эмитенти коғазҳои қиматнокро дошта бошад. Мавҷуд будани ҳисоботҳои номбаршуда далели он намебошад, ки ташкилоти қарзии исломӣ эмитенти коғазҳои қиматнокро омӯхтааст. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд дар асоси ҳисоботҳои пешниҳодшуда таҳлили мувофиқро гузаронад.
 3. Сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматнок ва ё ба сармояи ширкатҳо дар ҳолати мавҷуд набудани маълумот дар бораи ширкати сармоягузоришаванда, аз ҷумла ҳисоботи молиявӣ, таҳлили гардиши воситаҳои пулӣ дар оянда, мавқеъ дар бозор, нақшаи тиҷоратии ширкат ва дигар маълумоте, ки имконияти баҳодиҳии сифати ин сармоягузориҳоро медиҳад, бояд ақаллан ҳамчун дороиҳои шубҳанок тасниф карда шаванд.
 4. Ҳангоми бад гардидани ҳолати молиявии ширкати сармоягузоришаванда ва ё эмитенти коғазҳои қиматнок (ё ин ки агар ширкати сармоягузоришаванда ва ё эмитенти коғазҳои қиматнок ба ҳолати муфлисшавӣ наздик аст), чунин сармоягузориҳо ҳамчун шубҳанок тасниф карда мешаванд.
 5. Дар ҳолати муфлис эълон гардидани эмитент/ширкати сармоягузоришаванда, чунин сармоягузориҳо ҳамчун талафот тасниф мегарданд.
 6. Коғазҳои қиматноки бонкҳои марказӣ (миллӣ) ва ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ, ки мутобиқи принсипҳои маблағгузориҳои исломӣ содир шудаанд, дар ҳолате тасниф карда намешаванд, ки агар ташкилоти қарзии исломӣ тавонад маълумоти дахлдорро оид ба пардохтпазирии бонкҳои марказӣ (миллӣ) ва ҳукуматҳои ин давлатҳо пешниҳод намояд. Масалан, мавҷуд будани маълумот оид ба рейтинги мустақили на пасттар аз “BBB-”, ки аз ҷониби ширкатҳои бонуфузи баҳодиҳии байналмилалӣ дода шуда бошад.
 7. Вазифаҳои бо татбиқи усулҳои баҳодиҳии ҳолати бадшавии маблағгузорӣ алоқаманд бояд аз тарафи кормандони омӯзонидашуда ва таҷрибанок иҷро шаванд. Ин бояд ба таври дуруст ҳуҷҷатгузорӣ карда шавад, ки тафсири муайяни таҳлилҳо, пешбиниҳо ва сабабҳои асосноккунандаро дар бар мегирад.
 8. Бознигарии зарари маблағгузорӣ ва истифодаи он бояд аз тарафи ниҳоди мустақил дар фосилаҳои гуногуни вақт ва мунтазам гузаронида шавад. Натиҷаи ингуна бознигариҳо бояд ба таваҷҷуҳи Шӯрои нозирон ва мақоми иҷроия барои таъмини кафолати асоснок оиди қобили эътимод будани захираи хавфи маблағгузорӣ, расонида шавад. Дурустии усулҳои маблағгузории ташкилоти қарзии исломӣ, аз ҷумла нотавонӣ аз тарафи ниҳоди мустақил муайян шуда, бояд инчунин аз тарафи аудити дохилӣ ҳар муддат санҷида шавад. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд ҳамаи камбудиҳои аз тарафи ниҳоди мустақил ва/ё аудити дохилӣ муайяншударо бартараф намуда, амалҳои ислоҳиро ба таваҷҷуҳи Шӯрои нозирон расонад.

 

БОБИ 6. АЗ НАВ ТАСНИФ КАРДАНИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ИСЛОМӢ. ТАМДИД ВА ТАҶДИДИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ИСЛОМӢ

 1. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд сиёсатҳоро оид ба шароит ва шартҳо барои тамдид ва таҷдиди маблағгузории исломӣ дошта бошад, ки аз тарафи Шӯрои нозирон тасдиқ шудааст. Ин сиёсатҳо бояд:
  • механизмҳои назоратро барои пешгирии “мунтазам азнавшавии”[1] маблағгузории исломӣ татбиқнамоянд, аз ҷумла муайян кардани ҳолатҳое, ки дар он маблағгузории исломӣ зиёда аз як бор тамдид ва таҷдид шуда метавонад ва таъсиси сиёсатҳои захиравӣ дар бобати ин гуна маблағгузории исломӣ;
  • мутобиқати раванди тамдид ва таҷдиди маблағгузории исломиро бо принсипҳои маблағгузории исломӣ таъмин намояд. Ин сиёсати маъмурӣ оид ба ташкили созишномаи нав (“ақд”) муайян кардани нархи фурӯши нав ва коркарди пардохтҳо (масалан, сиёсати пешгирии сармоягузории маблағҳои ҷуброн оид ба маблағгузории таҷдидшуда)-ро дар бар гирад; ва
  • муҳлати ҳадди ақалли пардохтро муайян кунанд (дар асоси шартҳои аз нав таҷдид ва тамдидшуда), ки бояд мунтазам пеш аз он, ки маблағҳои тамдид ва таҷдидшуда чун қолабӣтасниф гарданд, риоя карда шаванд. Ин гуна муҳлати пардохт набояд аз 6 моҳ кам бошад, ки дар он пардохтҳо ҳар моҳ гузаронида мешаванд, ё ҳадди ақал 12 моҳ бо пардохтҳои семоҳа.
 2. Ҳар тағйироти ба шарт ё муҳлати маблағгузории исломӣ воридшуда, ки дар он маблағи асосӣ аз рӯи ҷадвал дар охири мӯҳлати соҳибият ба таври якдафъаина супорида мешавад, сатҳи хавфи маблағгузориимуштариро баландтар менамояд.
 3. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд ҳолати молиявии муштариро тавассути дида баромадани ҳамаи шароит ва ҳолати молиявии у пеш аз таҷдид ва тамдиди дороӣаз нав баҳо дода бознигарӣ кунад. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд захираҳои кофиро барои мониторинг ва пайгирии самаранокии фаъолияти маблағгузории тамдид ва таҷдидшуда ҷудо кунад.
 4. Бонки миллии Тоҷикистон эътироф мекунад, ки дар ҳолатҳои истисноӣ, ба монанди ҳолате, ки дар он муштариён таҳти таъсири офатҳои табиӣ қарор гирифтаанд, амалҳои тамдид ва таҷдид метавонанд давраи имтиёзнокро оиди пардохти маблағгузорӣ дар бар гиранд. Чун қисми амалҳои боиқтидори идоракунии маблағгузории исломӣ, ташкилоти қарзии исломӣ меъёрҳои возеҳ ва равандҳои дохилиро барои ингуна фаъолият ташкил медиҳад, аз ҷумла сохтори дурусти ваколат барои тасдиқи давраи имтиёзнок. Ин равандҳо низ бояд таҳти мониторинг ва бознигарӣ аз тарафи воҳиди сохтории дахлдор қарор дода шаванд.
 5. Дар ҳолате, ки давраи имтиёзнок оид ба пардохти маблағгузории исломӣ тасдиқ шудааст, мӯҳлат набоядзиёда аз 6 моҳ аз санаи аризаи муштарӣ барои давраи имтиёзнок, дода шавад.
 6. Мақоми иҷроия (Кумитаи маблағгузорӣ) бояд мунтазам ҳисоботҳои оид ба самаранокии маблағгузории тамдид ва таҷдидшударо дастрас намояд. Ин ҳисоботҳо бояд маълумоти дуруст, аз ҷумла ҳолати дермонӣ ва такрорёбии тамдид ё таҷдиди худи ҳамон маблағгузории исломиро, барои осон кардани назорати мақоми иҷроия (Кумитаи маблағгузорӣ) аз рӯи риояи мутобиқати сиёсатҳои дохилии ташкилоти қарзии исломӣ оиди тамдид ва таҷдид ва баҳодиҳии сандуқи маблағгузорӣ дарбар гиранд. Ҳамаи таъсироти назаррас ба профили хавфҳои ташкилоти қарзии исломӣ бояд ба Шӯрои нозирон саривақт расонида шавад. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд ин ҳисоботҳоро барои бознигарӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод кунад.
 7. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломиро ба ислоҳ кардани камбудӣ дар механизмҳои назоратӣ ё фондҳо барои маблағгузории тамдид ва/ё таҷдидшуда, дар ҳолати вуҷуд доштани далели тамдид ва таҷдид бо ҳадафи “мунтазам азнавшавӣ” ирсол намояд.
 8. Маблағгузории исломии ғайрифаъол танҳо баъди пурра иҷро кардани уҳдадориҳои батаъхирафтодаи муштарӣ (аз рӯи маблағи асосӣ ва фоидаҳои ҳисобшуда) ва инчунин дар давоми 6 моҳи оянда бе вайронкунӣ иҷро намудани уҳдадориҳои худ аз рӯи шартнома, аз нав тасниф карда шуда, ба гурӯҳи қолабӣ гузаронида мешавад ва Фонд мувофиқи он метавонад кам карда шавад.
 9. Ҳангоми тағйирёбии омилҳои беруна ва бо сабабҳои берун аз назорат бо мушкилиҳои муваққатӣ/кӯтоҳмуддат дар пардохти маблағгузориҳои исломӣ рӯ ба рӯ шудани муштариён, ташкилоти қарзии исломӣ метавонад аз нуқтаи назари иқтисодӣ муҳлати маблағгузории исломӣ ё аз нав ҳисоб намудани изофапулӣ/фоидаи онро аз нав дида барояд(минбаъд – таҷдидимаблағгузории исломӣ). Баъд аз гузаронидани таҳлили ҳаматарафаи омилҳое, ки ба қобилияти муштарӣ дар пардохт намудани маблағгузории исломӣ, ба устувории муштарӣ ва ба гардиши пулии ояндаи муштарӣ барои таъмин намудани баргардонидани маблағгузориҳои исломӣтаъсир мерасонанд, ташкилотҳои қарзии исломӣ метавонанд таҷдидимаблағгузории исломиро амалӣ намоянд. Агар муштарӣ дар иҷрои уҳдадориҳои молиявӣ ба мушкилиҳои молиявӣ рӯ ба рӯ шавад ва бо назардошти он, ки бе додани имтиёз муштарӣ имконияти пардохти уҳдадориҳои худро надорад, ташкилоти қарзии исломӣ метавонад ба чунин муштарӣ имтиёз пешниҳод намояд.
 10. Ҳолатҳое, ки дар он муштариён ба мушкилоти молиявӣ рӯ ба рӯ мешаванд, инҳоро дар бар мегиранд:
  • агар онҳо дар назди ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи ягон уҳдадориҳои маблағгузории худ пардохти муҳлатгузашта дошта бошанд;
  • агар онҳо айни замон дорои ягон маблағгузории исломии муҳлатгузашта аз рӯи ягон уҳдадорӣ надошта бошанд, аммо эҳтимолияти ба таъхир афтодани маблағгузории исломӣ бе таҷдиди он дар ояндаи наздик вуҷуд дорад;
  • агар дар асоси фаъолияти воқеӣ, ҳисобу пешбиниҳо дар бораи қобилияти ҷории муштарӣ ташкилоти қарзии исломӣ пешбинӣ кунад, ки ҳамаи маблағҳои пулии ҷалбшуда/мавҷудбудаи муштариён барои хизматрасонии тамоми маблағи маблағгузории исломӣ (маблағи асосии маблағгузории исломӣ ва изофапулӣ/фоида) тибқи шартҳои шартномаи амалкунанда дар ояндаи наздик кифоя намекунад.
 11. Имтиёзҳои нисбатан маъмултаре, ки ташкилотҳои қарзии исломӣҳангоми таҷдиди маблағгузории исломӣ пешниҳод мекунанд, инҳо мебошанд:
  • тамдиди муҳлати пардохт ё баргардонидани маблағгузории исломӣ;
  • аз нав дида баромадани муҳлати пардохти маблағгузории исломии асосӣ ё изофапулӣ/фоидаҳо;
  • таъмин намудани давраи нав ё иловагӣ барои пардохт накардан (давраи имтиёз);
  • кам кардани меъёри изофапулӣ/фоида, ки дар натиҷаи он маблағгузории исломӣаз меъёри фоидаи ҷории маблағгузориҳои амалкунандаи ташкилоти қарзии исломӣ дар ҳамин сана ва ё аз изофапулӣ/фоидаи амалкунанда дар дигар ташкилотҳои қарзии исломӣ, ки дар бозор амал мекунад, паст шавад;
  • бахшидани маблағгузории исломӣ;
  • аз нав дида баромадан ё ба таъхир андохтани муҳлати пардохти маблағгузории исломии асосӣ, фоида ё ҳаққи хизматрасонӣ.
 12. Дороиҳои таҷдидшуда - ин дороиҳое мебошанд, ки аз рӯи онҳо бонк ба муштарӣ ба таври инфиродӣ бо роҳи тағйир додани шартҳои шартнома (бо бастани шартномаи нав ва ё созишномаи иловагӣ ба шартномаи маблағгузории амалкунанда) имтиёз (сабукӣ) пешниҳод менамояд.
 13. Таҷдид ин:
  • тағйир додани шартҳои шартномаи амалкунанда, бинобар бад гардидани ҳолати молиявии муштарӣ бо роҳи пешниҳоди шартҳои мусоид ба муштарӣ ҷиҳати пардохти маблағгузорӣ, ки аз таҷрибаи бонк фарқ дорад;
  • тағйир додани шартҳои шартнома бо роҳи қисман аз ҳисоб баровардани маблағи асосии маблағгузорӣ;
  • тағйир ёфтани шартҳои аввалияи шартномаи маблағгузорӣ ва азнавмаблағгузорӣ, ки бо бад гардидани ҳолати молиявии муштарӣ алоқаманд намебошад, таҷдиди дороӣ ҳисобида намешаванд (мисол, аз асъори хориҷӣ ба пули миллӣ баргардонидани дороӣ ва ғ.);
  • ворид намудани тағйирот ба шартномаи маблағгузорӣ, дар ҳолатиба мушкилоти молиявӣ дучор гардидани муштарӣ ва қисман пардохт намудани уҳдадорӣ аз ҳисоби фурӯши амволи таҳти гарави маблағгузории мазкур бояд ба сифати таҷдиди маблағгузорӣ баррасӣ карда шавад.
 14. Ҳангоми таҷдиди маблағгузории исломӣ, агар ташкилоти қарзии исломӣ имтиёз пешниҳод намояд, дар ин ҳолат он бояд:

           -арзиши гардиши воситаҳои пулии ояндаро тибқи шартҳои тағйирёфта бо истифода аз меъёри фоизии аввала тахфиф/дисконт намояд;

           -арзиши тахфифшудаи гардиши воситаҳои пулии ояндаи маблағгузории исломии таҷдидшударо бо арзиши тавозунии маблағгузории исломӣ муқоиса намояд; ва

           -фарқияти пайдошударо аз арзиши тавозунии маблағгузории исломӣ кам намояд.

           Дар ҳолати пешниҳоди имтиёз, одатан арзиши тахфифшудаи гардиши воситаҳои пулии ояндаи маблағгузории исломии таҷдидшуда аз арзиши тавозунии маблағгузории исломӣ камтар мебошад.

 1. Агар маблағгузории исломии қолабӣ таҷдид шавад, ташкилоти қарзии исломӣ арзиши камшудаи маблағгузории исломиро(фарқияти арзиши тахфифшудаи маблағгузории исломии таҷдидшуда аз арзиши тавозунии маблағгузории исломӣ) аз ҳисоб бароварда (аз тавозун хориҷ намуда), маблағгузории исломии таҷдидшударо ба гурӯҳи зери назорат ёҳангоми ҷавобгӯ будани он ба талаботи дигар гурӯҳҳои таснифот ба гурӯҳи дахлдор мегузаронад.
 2. Агар маблағгузории исломии таснифшудаи яке аз гурӯҳҳои зери назорат, ғайриқолабӣ, шубҳанок ё беэътимод бори аввал таҷдид гардад, ташкилоти қарзии исломӣ арзиши камшудаи чунин маблағгузории исломиро бояд аз тавозун хориҷ намояд ва маблағгузории исломии таҷдидшударо дар ҳолати ба талаботи таснифоти гурӯҳи худ ҷавобгӯ будан дар ҳамон гурӯҳ нигоҳ дорад.
 3. Агар маблағгузории исломӣ бори дуюм ё бештар таҷдид шуда бошад, илова бар хориҷ намудани арзиши камшудаи маблағгузории исломӣ аз тавозун, он вобаста ба ҳар яктаҷдиди минбаъда, бояд ба як гурӯҳи хавфи баландтар гузаронида шавад. Намуна оид ба таҷдиди маблағгузории исломӣ дар Замимаи №3 Дастурамали мазкур дода шудааст.
 4. Маблағгузории исломии таҷдидшуда метавонад ба гурӯҳи “қолабӣ” танҳо дар ҳолате гузаронида шавад, ки агар муштарӣ пардохтҳои маблағи асосӣ ва изофапули/фоидаро дар давоми 6 моҳ тибқи шартҳои таҷдидшуда (пардохти моҳонаи маблағгузории исломӣ ва изофапулӣ/фоидаи он) ва дар давоми 12 моҳ тибқи шартҳои таҷдидшуда (пардохти семоҳаи маблағгузории исломӣ ва изофапулӣ/фоидаи он) саривақт бе вайронкунӣ иҷро намудани уҳадориҳои худ амалӣ намояд.
 5. Маблағгузории исломӣ ва изофапулӣ/фоидаи он бо мақсади идоракунии хавфҳо ва пешниҳоди ҳисобот ба Бонки миллии Тоҷикистон, то вақти ба талаботи зерин ҷавобгӯ будан, ҳамчун маблағгузории исломии таҷдидшуда ҳисобида мешавад:
 • ҳангоме ки ҳамаи пардохтҳо тибқи шартҳои тағйирёфтаи шартнома дар давоми на камтар аз 12 моҳ баъди пардохти якум пардохт шуда бошанд, новобаста аз фаъол ё ғайрифаъол будани маблағгузории исломӣ ва изофапулӣ/фоидаи он;
 • муштарӣ мушкилоти молиявии худро бартараф намуда бошад.
 1. Ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи тамоми намудҳои маблағгузорӣ ҳуқуқи гирифтани даромад/фоида барои тамдиди муҳлати пардохти маблағгузориро надорад.Ба зиммаи муштарӣ танҳо вогузоштани хароҷотҳои воқеӣ аз рӯи амалиёти таҷдидӣ иҷозат дода шудааст.
 2. Барқарор намудани маблағгузории исломӣ ва ё тамдиди он танҳо тавассути бастани шартномаи (созишномаи) нав сурат мегирад.

 

БОБИ 7. ГИРИФТАНИ МОЛУ МУЛКИ ТАҲТИ ГАРАВ ҚАРОРДОШТА АЗ РӮИ ДОРОИҲОИ ҒАЙРИФАЪОЛ ВА ТАСНИФИ ОНҲО

 1. Ташкилоти қарзии исломӣ дар ҳолати иҷро нагардидани уҳдадориҳои маблағгузории/қарзии муштариён тибқи қонунгузорӣ бар ивази талаботҳои худ метавонад молу мулки таҳти гарав қарордоштаро гирад, ки он дар ҳисоби тавозунии №119147 “Гарави гирифташуда барои фурӯш” ба ҳисоб гирифта мешавад. Ташкилоти қарзии исломӣмолу мулки гирифташударо аз рӯи нархи воқеии бозорӣ бо назардошти хароҷоти эҳтимолии барқарорсозӣ ба ҳисоб мегирад. Фарқият байни арзиши тавозунии маблағгузории исломӣ ва арзиши молу мулки гирифташуда, ки аз рӯи он молу мулк дар китобҳо ба ҳисоб гирифта мешавад, бояд бо Фонди аз тарафи ташкилоти қарзии исломӣ ташкилшаванда тасҳеҳ гардад ва дар ҳолати кам будани Фонди мазкур, он бояд дар ҳисоботи фоида ва зарар ба ҳисоб гирифта шавад.
 2. Ҳангоми бар ивази дороиҳои (маблағгузории исломӣ, ҷойгиркунии байнибонкӣ, сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматноки исломӣ/сармояи ширкатҳо ва ғ.)ғайрифаъол ба тавозунгирифтани молу мулки таҳтигарав қарордошта, он ҳамчун “ғайриқолабӣ” тасниф шуда, аз рӯи чунин молу мулк ташкилоти қарзии исломӣ уҳдадор аст ба андозаи 30% аз арзиши тавозунии молу мулки гирифташуда Фонд ташкил намояд. Агар молу мулки дар тавозун барои бозфурӯш гирифташуда дар муддати 6 моҳ фурӯхта нашавад, он гоҳ он ҳамчун “шубҳанок”тасниф шуда, аз рӯи он ба андозаи 75% аз арзиши тавозунии молу мулки гирифташуда Фонд ташкил карда мешавад ва агар дар давоми 12 моҳ фурӯхта нашавад, он гоҳ он ҳамчун “беэътимод”тасниф шуда, аз рӯи он ба андозаи 100% аз арзиши тавозунии молу мулки гирифташуда Фонд ташкил карда мешавад.

 

БОБИ 8.ҲИСОБ НАМУДАНИ ФОИДА/ФОИДАҲОИ ПАРДОХТНАШУДА АЗ РӮИ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ИСЛОМӢ

 1. Ташкилоти қарзии исломӣуҳдадор аст ҳисобкунии изофапулӣ/фоидаро аз рӯи маблағгузориҳои исломӣвобаста ба намуди маблағгузории исломӣ бо усули ҳисоби замкунӣ ва ё хазинавӣ анҷом диҳад.
 2. ТибқиСтандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ(СБҲМ) ташкилотҳои қарзии исломӣ метавонанд изофапулӣ/фоидаи ҳисобшуда ва пардохтнашудаи маблағгузориҳои исломии ғайрифаъолро чун даромад ҳисоб кунанд. Лекин, мувофиқи талаботи дар ин Дастурамал қабулшуда, ташкилоти қарзии исломӣ метавонад изофапулӣ/фоидаи ҳисобшуда аз ҳисоби маблағгузориҳои исломии зери назоратро ҳамчун даромад ба ҳисоб гирад.Ташкилоти қарзии исломӣ изофапулӣ/фоидаи ҳисобшуда аз ҳисоби маблағгузориҳои исломии ғайрифаъолро(ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беэътимод) дар тавозун манъ намуда,баҳисобгирииизофапулӣ/фоидаро берун аз ҳисоб пеш мебарад.
 3. Дар ҳолате, ки ташкилотҳои қарзии исломӣ аз рӯи маблағгузориҳои қолабӣ ва зери назорат изофапулӣ/фоидаро ҳисоб мекунанд ва дар ҳолати ғайрифаъол шудани чунин маблағгузориҳо ташкилотҳои қарзии исломӣ вобаста ба изофапулӣ/фоидаи ҳисобкардашуда дар ҳисоботи “Фоида ва зарар” амалиёти ислоҳкунӣ мегузаронанд ва ё дар ҳолати нагузаронидани амалиёти ислоҳӣ барои изофапулӣ/фоидаи ҳисобшудаи пардохтнашуда ба андозаи 100% Фонд ташаккул медиҳанд.

 

БОБИ 9. ТАШКИЛИ ФОНД АЗ РӮИ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ИСЛОМИИ ҒАЙРИФАЪОЛ

 1. Кифоятии Фонди пушонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳо аз мунтазам баҳодиҳии дороиҳои ташкилоти қарзии исломӣ вобаста мебошад. Ҳар як ташкилоти қарзии исломӣ бояд низоми баҳодиҳии кифоятии дороиҳои худро таҳия намояд. Чунин тафтиш бояд на танҳо ба сифати дороиҳо, инчунин дар умум ба сиёсати сармоягузории ташкилоти қарзии исломӣ низ нигаронида шуда бошад. Тафтиш аз ҳисоби захираҳои дохилӣ, ҳамчунин аз ҳисоби кӯмаки коршиносони аз берун ҷалбшуда гузаронида шавад. Новобаста аз он ки тавассути кӣ тафтиш гузаронида мешавад, шахси тафтишгар бояд ботаҷриба ва аз воҳиди сохтории бо ҷойгиркунии дороиҳо машғул вобаста набошад. Ин маънои онро дорад, ки ба шахси тафтишгар ҳангоми муоинаи ҳар як дороӣ озодии амал фароҳам оварда мешавад ва дар ҳисобот бояд тамоми камбудиҳои дар рафти тафтиш ошкоршуда нишон дода шаванд. Ҳисобот оид ба тафтиш ба Шӯрои нозирон ва Раёсати ташкилоти қарзии исломӣ пешниҳод мегардад.
 2. Баҳодиҳии хавфи қарзӣбояд аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ дар асоси таҳлили воқеии ҳолати молиявӣва фаъолияти муштарӣ (шахси ҳуқуқӣё воқеӣ) бо назардошти ҳамагуна хавфҳои мавҷуда ба таври доимӣ гузаронида шавад. Баҳодиҳии хавфи қарзӣ бояд ба таснифи дороиҳоидар асоси ҳолати молиявии муштарӣ, баҳисобгирии пардохти маблағгузории исломӣ ва хизматрасонии изофапулӣ/фоида оварда расонад.
 3. Фонд аз ҷонибиташкилоти қарзии исломӣҳангомипардохт накардан, ё иҷроиномуносиби уҳдадориҳоаз ҷониби муштариёни ташкилоти қарзии исломӣ тибқишартҳои шартнома ва ё вуҷуддоштани хавфи воқеиииҷронакардани (иҷроиномуносиби) уҳдадориҳо ташкил карда мешавад.
 4. Барои ҳисоб кардани маблағи Фонд, ташкилоти қарзии исломӣ риояи равандҳои зеринро аз рӯи ҳар як дороӣ бояд ба роҳ монад:
 • арзиши таъминоти дороӣ ба меъёри сатҳи ҷоизи таъминнамоӣ тибқи Замимаи №4 Дастурамали мазкур зарб карда мешавад, ки натиҷаи он қисми таъминбудаи дороиро нишон медиҳад;
 • натиҷаи дар доираи иҷрои сархати якуми банди мазкур ҳосилшуда аз бақияи дороӣ тарҳ карда мешавад, ки (дар ҳолати мусбат будан) қисми таъминнабудаи дороиро нишон медиҳад ва барои қисми таъминнабудаи дороӣ ташкилоти қарзии исломӣ бояд ба андозаи 100% Фонд ташкил намояд;

-натиҷаи дар доираи иҷрои сархати якуми банди мазкур ҳосилшуда ё маблағи бақияи дороӣ, кадоме аз онҳо хурд бошад, ба меъёри Фонд вобаста аз гурӯҳи таснифот тибқи банди 20 Дастурамали мазкур, ки барои қисми таъминбудаи дороӣмуайян шудааст, зарб карда мешавад;

-агар маблағи дар доираи сархати дуюмҳосилшуда мусбат бошад, маблағҳои ҳосилшуда дар доираи сархати дуюм ва сеюм ҷамъ карда мешаванд, дар акси ҳол маблағи сархати сеюм ба ҳисоб гирифта мешавад.

 1. Бо мақсади кам намудани душвориҳои амалиётӣ, ҳангоми ҳисобкунии маблағи Фонд барои уҳдадориҳои муштарӣ, ки бақияи умумии онҳо аз 25 000 сомонӣ кам мебошад, ташкилоти қарзии исломӣ бақияи чунин дороиро ба меъёри Фонд вобаста аз гурӯҳи таснифоти онҳо тибқи банди 20Дастурамали мазкур, ки барои дороиҳоитаъминбуда муайян шудааст, зарб мезанад.
 2. Дороиҳоиғайрифаъоли ташкилоти қарзии исломие, ки бо маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои амонатӣ, пасандозӣ ва дигар суратҳисобҳои басташуда дар ҳамон ташкилоти қарзии исломӣҳамчун таъминоти дороӣ таъмин шудаанд, ҳангоми таснифот ва ҳисобкунии Фонд ба назар гирифта шуда, ташкилотҳои қарзии исломӣ баробар ба андозаи маблағҳои басташуда Фонд ташаккул намедиҳанд.

 

БОБИ 10. ТАШКИЛИ ФОНД АЗ РӮИ ДИГАР ДОРОИҲОИ ҒАЙРИФАЪОЛ

 1. Ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи дигар дороиҳои ғайрифаъол, ки дар Дастурамали мазкур пешбинӣ нашудаанд, тибқи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон ва Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ фонд бояд ташкил намояд.

 

БОБИ 11. ТАШКИЛИ ЗАХИРАИ ХАВФИ ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ

 1. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд захира ва фондҳоеро, ки аз рӯи дороиҳо тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, бо фондҳои тибқи Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ҳисобшуда муқоиса намояд. Дар ҳолате, ки талабот оид ба ташкили захира ва фондҳо аз рӯи дороиҳотибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон назар ба фондҳои тибқи Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ҳисобшуда зиёдтар бошад, ташкилоти қарзии исломӣ бояд фарқиятро аз ҳисобҳоитавозунии 300315 “Захираи умумӣ аз фоида” ё ҳисобҳои тавозунии 300305 “Фоидаи тақсимнашуда/зарари солҳои гузашта”, 300307 “Фоидаи соли гузашта” мутаносибан ба ҳисобҳои тавозунии 300319 “Захираи умумӣ барои дороиҳои фаъол” ва 300321 “Захираи махсус барои дороиҳои ғайрифаъол” гузаронад.

         Агар ташкилоти қарзии исломӣ дар ҳисобҳои тавозунии 300315, 300305 ва 300307 маблағи кофӣ барои ташкили фарқияти фондҳо надошта бошад, қисмати фарқияти фондҳо аз рӯи дороиҳои фаъол ва/ё ғайрифаъол ҳангоми баҳисобгириисармояи асосии соф тарҳ карда мешавад.

 1. Ташкилоти қарзииисломӣ дар доираи талаботҳои Дастурамали мазкур аз рӯи дороиҳоифаъол (қолабӣ ва зери назорат) бояд Фонд ҳисоб намояд ва онро бо захираи аллакай барои онҳо ташкилнамуда муқоиса намояд. Дар ҳолате ки агар Фонди ҳисобшуда аз захираи аллакай ташкилнамуда зиёд бошад, он гоҳ барои фарқияти онҳо Фонд ташкил карда мешавад.

     

БОБИ 12. ТАРТИБИ АЗ ҲИСОБ БАРОВАРДАНИ ДОРОӢ АЗ ҲИСОБИ ФОНД

 1. Дороиҳои беэътимод дар асоси хулосаи Кумитаи маблағгузорӣ, бо қарори мақоми иҷроияи ташкилоти қарзии исломӣ дар мувофиқа бо Шӯрои нозирон ва Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ метавонанд аз ҳисоби Фонд аз тавозун хориҷ карда шаванд. Ҳангоми дар давоми ду сол аз эҳтимол дур будани пардохти дороиҳои беэътимод ташкилотҳои қарзии исломӣ бояд ин дороиро аз ҳисоб бароранд. Агар Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломӣ дар бораи зиёда аз ду сол дар тавозун нигоҳ доштани ягон дороии беэътимод қарор қабул намояд, ташкилоти қарзии исломӣ бояд дар як сол ду маротиба ба Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи ҳар як чунин дороӣ, сабаби нигоҳдории он ва пешравиҳои дар пардохти он ноилгардида маълумоти муфассал пешниҳод намояд.
 2. Аз тавозуни ташкилоти қарзии исломӣ хориҷ кардани дороӣ бинобар пардохтнопазирии муштарӣ аз эътибор соқит шудани уҳдадории он ба ҳисоб намеравад. Аз ин рӯ, чунин уҳдадории муштарӣ бояд дар ҳисоби берун аз низом инъикос ёбад ва ташкилоти қарзии исломӣ бояд оид ба таъмини пардохти дороӣчораҳо андешад. Сиёсатҳои аз ҷониби Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломӣ тасдиқшуда бояд тартибот оид ба мониторинги зичи барқаросозии дороӣаз ҳисоб баровардашударо дар бар гирад.
 3. Ташкилоти қарзии исломӣ бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи он оид ба таснифоти дороӣ, Фондҳо барои дороиҳои фаъол ва ғайрифаъол, захираҳо, ҳаракати дороиҳои ғайрифаъол, сармоягузориҳо ба коғазҳои қиматноки исломӣ/сармояи ширкатҳо, ҳаракати Фондҳо, ҳаракати захираҳо, маблағгузории исломии алоҳидаи ғайрифаъол, гаравҳо ва гаравҳои гирифташуда барои бозфурӯш ҳисобот пешниҳод намояд.
 4. Ташкилоти қарзии исломӣ уҳдадор аст ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳар моҳ дар бораи дороие, ки аз тавозун хориҷ ва берун аз низом ба ҳисоб гирифта шудаанд, инчунин дар ҳар нимсола маълумоти зеринро пешниҳод намояд:
 • дар бораи дороии беэътимод, ки дар тавозуни ташкилоти қарзии исломӣ дар давоми ду сол ё бештар қарор доштанд, инчунин сабаби нигоҳдории онҳо дар тавозун;
 • дар бораи анҷом дода шудани чораҳои дахлдор оид ба пардохти тамоми дороииаз ҳисоб баровардашуда;
 • дар бораи пардохтҳои воқеӣ дар суратҳисобҳои аз ҳисоб хориҷшуда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи №1

ба Дастурамали №

“Дар бораи тартиби ташкил ва

истифодаи захира ва фонди

пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи

дороиҳои ташкилотҳои қарзии исломӣ”

 

Намуна оид ба тартиби ташкили Фонди умумӣ ва ҳисоб кардани он ҳангоми ҳисобкунии меъёри кифоятии сармоя

 

 

Намунаи А

Намунаи Б

Намунаи В

 

 

 

2018

2019

2019

2019

1

 

Захираи умумӣ барои дороииқолабӣ - дар аввали сол

125

140

140

140

2

Иловаҳо дар давоми сол

15

 

 

 

3

 

Захираи умумӣ барои маблағгузории исломииқолабӣ - дар охири сол

140

140

140

140

4

Дороии қолабӣ ба санаи 31 декабр

7000

8000

5800

12000

5

Дороии зери назорат ба санаи 31 декабр

1000

1200

400

4000

6

Фонд аз рӯи дороии қолабӣ (2%)

 

160

116

240

7

Фонд аз рӯи дороии зери назорат (5%)

 

60

20

200

8

Фонди умумӣ барои дороии фаъол (қолабӣ ва зери назорат) ( 6+7 )

 

220

136

440

9

Фонди иловагии дар давоми соли 20__ ташкилшаванда

 

80

0

300

10

 

ТАРТИБИ ҲИСОБИ ФОНД ДАР КИФОЯТИИ САРМОЯ

 

 

 

 

11

Дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда

16000

18200

12400

20000

12

 

Сармояи асосӣ

 

 

 

 

13

Захираи умумӣ барои дороииқолабӣ - дар охири сол

140

140

140

140

14

Сармояи иловагӣ

 

 

 

 

15

 

Фонди умумӣ барои дороии фаъол (қолабӣ ва зери назорат)

0

80

0

250

 

 

 

Замимаи №2

ба Дастурамали №

“Дар бораи тартиби ташкил ва

истифодаи захира ва фонди

пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи

 дороиҳои ташкилотҳои қарзии исломӣ”

 

Таснифи дороӣ  ва талабот оид ба ташкили фондҳо

 

 

Гурӯҳи

таснифоти

дороӣ

Эътирофи даромад бо усули ҳисобу замкунӣ

Шумораи рӯзҳои

батаъхирафтода аз рӯи

пардохти маблағи

асосӣё фоидаи он

Талаботи ҳадди ақал барои ташкили Фонд (%)*

 

 

 

 

 

 

 

 

Бо пули миллӣ

Бо асъори хориҷӣ

1

Қолабӣ

Иҷозат дода шудаасг

то 8 рӯз

2%

3%

2

 

Зери назорат

Иҷозат дода шудааст

аз 8 то 30 рӯз

5%

10%

3

Ғайриқолабй

Иҷозат дода нашудааст

аз 30 то 90 рӯз

30%

40%

4

 

Шубҳанок

Иҷозат дода нашудааст

аз 90 то 180 рӯз

75%

85%

5

 

Беэътимод

Иҷозат дода нашудааст

аз 180 рӯз ва зиёд

100%

100%

*Ғайр аз ин, ташкилоти қарзӣбояд Фонд ба андозаи 100% барои қисми таъминнашудаи дороииғайрифаъоле, ки бақияи онҳо аз 25 000 сомонӣзиёд мебошад, ташкил намояд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи №3

ба Дастурамали №

“Дар бораи тартиби ташкил ва

истифодаи захира ва фонди

пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи

 дороиҳои ташкилотҳои қарзии исломӣ”

 

Намуна оид ба таҷдиди дороӣ

 

1.

Дороӣдар санаи мазкур дода шудааст

-янв-12

30-июн-12

1-янв-13

15-апр-14

29-мар-11

2.

Маблағи дороӣ

1000

1000

1000

1000

1000

3.

Таснифот ба санаи 1 январи 2016

Қолабӣ

Зери назорат

Қолабӣ

Ғайриқолабӣ

Ғайриқолабӣ

4.

Агар пеш аз ин таҷдид шуда бошад

Не

Не

Ҳа, 2015

Ҳа, 2015

Не

5.

Санаи таҷдид

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

6.

Фарқияти арзиши холиси имрӯзаи пардохтҳои оянда

50

35

100

200

120

7.

Фондҳои ташкилшуда ба санаи 1 янв. 2016

20

50

20

300

300

8.

Баъд аз таҷдид

 

 

 

 

 

9.

Таснифот

Зери назорат

Зери назорат

Ғайриқолабӣ

Шубҳанок

Ғайриқолабӣ

10.

Маблағи аз тавозун хориҷшаванда бинобар фарқияти арзиши холиси имрӯзаи пардохтхои оянда (NPV)

50

35

100

200

120

11.

Маблағи дороӣ мувофиқи ҳисоботҳо

950

965

900

800

880

12.

Фонд барои ташкил

47.5

48.25

270

600

264

13.

Фонди иловагӣбарои ташкил ва ё маблағи аз тавозун хориҷшаванда (10+12-7)

77.5

33.25

350

500

84

Замимаи №4

ба Дастурамали №

“Дар бораи тартиби ташкил ва

истифодаи захира ва фонди

пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи

дороиҳои ташкилотҳои қарзии исломӣ”

 

Сатҳи ҷоизи таъминнамоӣ

 

Намуди таъминот

Сатҳиҷоизи таъминнамоӣ

Тавсиф

1

Маблағҳои пулӣ

100%

Амонатҳо ва пасандозҳои басташуда

2

Cабикаи тилло

100%

Cабикаи тилло

3

Шаҳодатномаҳои Бонки миллии Тоҷикистон, вомбаргҳо ва векселҳои давлатии хазинадории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

100%

Шаҳодатномаҳои амонатии Бонки миллии Тоҷикистон, вомбаргҳо ва векселҳои давлатии хазинадории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар коғазҳои қиматноки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

4

Кафолатҳои давлатӣ

100%

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

5

Кафолатномаҳои бонкҳои исломӣ ва ташкилотҳои молиявии ғайрибонкии исломӣ (дохилӣ)

50%

Меъёри кифоятии сармояи ташкилотҳои қарзии исломӣ ва ташкилотҳо бояд аз меъёри муқарраршуда кам набошад

6

Кафолатномаҳои бонкҳои исломӣ ва ташкилотҳои молиявии ғайрибонкии исломӣ(хориҷӣ)

50%

Меъёри кифоятии сармояи ташкилотхо бояд аз меъёри мукарраршуда кам набошад

7

Замонатҳое, ки аз ҷониби шахсони воқеӣ дода шудаанд

20%

Ҳангоми тарҳкардани сатҳи ҷоиз маблағи аз 25 000 сомонӣзиёд ба эътибор гирифта намешавад.

8

Вомбаргҳо ва векселҳои хазинадории давлатҳои хориҷӣ

70%

Вомбаргҳои хазинадории давлатӣва векселхои кишварҳои хориҷӣ

9

Коғазҳои қиматноки аз тарафи ҳукуматҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва корхонаҳои давлатӣбаровардашуда

70%

Коғазҳои киматноки аз тарафи ҳукуматҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва корхонаҳои давлатӣ баровардашуда

10

Амволи ғайриманқул, аз ҷумлаи хонаҳо ва ҳуҷраҳои истиқоматӣ ва марказҳои савдову офисҳои корӣ.

50%

Ҳуҷҷате, ки ҳуқуқ, ба амволи ғайриманқули ба гарав гузошташударо тасдиқ мекунад. Дар ҳолати шӯбҳанок будани баҳодиҳии амволи ғайриманқул кормандони Департамента назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистонҳуқуқ доранд, онро ба назар нагиранд.

Корхонаҳои саноатӣ (коргоҳ, завод, фабрика ва ғайраҳо) дар вақти ҳисоб кардани Фонд ба инобат гирифта намешаванд.

Нархи амволи ғайриманқули дорои арзиши аз 1 млн. сомонӣзиёд аз тарафи нархгузори мустақил ва нархи дигар амволи ғайриманқул аз тарафи нархгузорӣ мустақил ё сохтори дахлдори худи ташкилоти карзии исломӣ баҳо дода мешавад ва онҳо ҳадди ақал дар се сол як бор бояд азнавбаҳогузорӣ карда шаванд. Дар ҳолате, ки шароити бозор тағйирёбанда бошад ва дороииғайрифаъол бошад, он гоҳ он бояд ҳадди ақал дар як сол як бор аз нав баҳо дода шавад.

11

Саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ (маҳаллӣ ва хориҷӣ)

30%

Саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомии хориҷӣ ва маҳаллӣ, ки дар биржаҳои коғазҳои қиматнок фурӯхта мешаванд

12

Дастгоҳ ва таҷҳизоти техникии дигари суғурташудае, ки дар лаҳзаи ба гарав гузоштан дар ҳолати коршоямӣқарор доранд ва баҳодиҳии онҳо ақаллан ҳар семоҳа аз нав амалӣ шуда бошад.

30%

Арзиши тавозунӣ, мавҷудияти шиносномаи техникӣ, сертификати мутобиқат бо иҷрои тамоми шартҳои ҳуқуқӣ ва суғуртаи ҳамаҷониба

 

 

[1] “мунтазам азнавшавӣ” ба маблағгузорие тааллуқ дорад, ки пардохти маблағи асосиро дар давоми муҳлати муайян талаб намекунад

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Инструкция №

“О порядке формирования и использования резерва и фонда покрытия возможных потерь по активам исламских кредитных организаций”

 

      Инструкция №____ “О порядке формирования и использования резерва и фонда покрытия возможных потерь по активам исламских кредитных организаций” (далее – Инструкция) разработана в соответствии со статьей 35 Закона Республики Таджикистан “Обисламской банковской деятельности” с целью управления и надзора за качеством активов в исламских кредитных организациях, (за исключением исламских микрокредитных организаций и исламских микрокредитных фондов) и устанавливает единый порядок формирования и использования резерва рисковисламского финансирования и Фонда покрытия возможных потерь по активам исламских кредитных организаций.

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

-резервы подисламскимикредитными рисками – сумма,определяемая для покрытия потенциальных потерь порискам активов в соответствии с нормативными требованиями, установленными Национальным банком Таджикистана, и предназначенная в дополнение к Фонду покрытия возможных потерь по активам;

         -фонд покрытия возможных потерь по активам (далее – Фонд) – сумма, предназначенная как общий фонд или специальный фонд для покрытия возможных потерь по исламскому финансированию, исламским ценным бумагам (сукук), полученным залогам для продажи и другим активам в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, других соответствующихнормативных правовых актов Национального банка Таджикистана и международных стандартов финансовой отчетности;

-исламское финансирование –подразумеваетсясрочное размещение, межбанковское финансирование, субординированое финансирование, мурабаха, товарная муробаха, иджара,  иджара мунтаҳия биттамлик, музораба, мушарака, мушарака мутанокиса, салам, истисна, исламкий кредит (кард хасан), ипотека, аккредитив, начисленные, но не полученные доходы, неиспользованные кредитные линии клиентов, гарантии выданные исламскими кредитными организациями и другие, согласно исламским принципам финансирования;

-реструктуризация  актива - пересмотр условий договора (соглашения, сделки)актива;

         -амортизация себестоимости актива – это переучет движения будущих денежных потоков в соответствии с измененными условиями, который определяется путем использования первоначальной процентной ставки и сравнения дисконтной стоимости с текущей балансовой стоимостью актива;

           -необслуживаемыеактивы(исламское финансирование,инвестиции в исламские ценные бумагы/капитал пердприятий и др.)-финансирование основная сумма и (или) прибыль которого(для необслуживаемого финансирования) не погашаются согласно требованию договора. В рамках данной Инструкциинеобслуживаемое финансирование относится к одной из групп нестандартных, сомнительных и безнадежных финансирований;

-общий фонд – сумма, которая формируется по стандартным активам и активам под наблюдением (активный);

-специальный фонд- сумма, которая формируется по необслуживаемым активам, т.е. активам нестандартных, сомнительных и безнадежных групп.

 1. Исламская кредитная организация для поддержания ликвидности, содействия в защите интересов своих акционеров и клиентов, должна своевременно выявлять необслуживаемые активы и с целью предотвращения связанных с ними потерь принять необходимые меры.
 2. Исламская кредитная организация должна иметь соответствующую структуру управления для выявления, оценки, мониторинга и контроля кредитного риска исламских банковских операций.
 3. В случае если имеются основания полагать, что активы, в том числе основной долг и начисленныенаценка/доходы, не будут своевременно погашены в соответствии с договором исламского финансирования и (или) финансовое положение клиента является неудовлетворительным,тонеобслуживаемые активыклассифицируются как нестандартные, сомнительные и безнадежные.
 4. Исламские кредитные организации должны разработать соответствующие правила и процессы для определения качества активов и управления ими, в которых должно предусматриваться принятие следующих мер:

- оценка и классификация активов;

- регулярное рассмотрение необслуживаемых активов;

- своевременное создание надлежащих и надежных уровней Фонда;

-списание безнадежных активов и отражение реального погашения активов, и восстановление ожиданий с учетом рыночных и макроэкономических условий.

 1. Система классификации и создания Фонда в исламских кредитных организациях должна учитывать балансовыхи внебалансовых обязательств. Внебалансовое обязательство, в случае наличия оговорки в договоре о еёаннулировании исламскойкредитной организацией в одностороннем порядке, не должна учитываться при классификации и создании Фонда, в обратном случае внебалансовоеобязательствоучитывается при классификации и создании Фонда. Исламские кредитные организации должны иметь соответствующую информацию для обеспечения классификации и создания Фонда.
 2. Исламские кредитные организации должны иметь необходимые механизмы для проведения регулярной оценки стоимости заложенного имущества, в том числе гарантий. Оценка стоимости заложенного имущества должна отражать реальную стоимость его реализации, с учетом существующих рыночных условий, осуществляемых расходов, связанных с реализацией заложенного имущества и период, в течение которого данные расходы могут влиять на стоимость заложенного имущества.
 3. Автоматизированная банковская система исламской кредитной организации должна быть организована таким образом, чтобы:

-классифицировать каждыйактиви обязательство клиента в соответствии с требованием данной Инструкции;

-оценивать потребность создания Фонда по каждому активуи обязательству клиента в зависимости от групп классификации, наличия и соответствия обеспечения;

-проводить анализ портфеля финансирования для оценки его качества;

-подготавливать периодические отчеты, предоставляемые в Национальный банк Таджикистана;

-подготавливать соответствующую информацию для руководства;

-подготавливать другие необходимые отчеты (в том числе разовые) для управления и проведения стресс-тестов.

 1. Руководство исламских кредитных организаций должно получать соответствующую информацию о состоянии активов, портфеля финансирования, в том числе их классификации, уровня Фондов, резервов и основных необслуживаемых активов в установленные сроки. Получаемая ими информация должна как минимум включать следующее:

- заключение о последних результатах оценки активов;

-сравнительные тенденции общего качества необслуживаемых активов;

-оценка существующих или ожидаемых ухудшений качества активов и возможных потерь будут понесены в нормальных и стрессовых ситуациях;

-уровень и достаточность фондов исламской кредитной организации.

 1. Исламские кредитные организации должны иметь необходимые материальные и интеллектуальные ресурсы для раннего выявления ухудшения качества активов, для постоянного контроля необслуживаемых финансирований, а также для сбора просроченных обязательств.
 2. В случае, если в качестве обеспечения актива предоставлены денежные средства в валюте, отличной от валюты актива, необходимо обязательное проведение еженедельной переоценки денежных средств, привлеченных по исламским принципам финансирования.
 3. Если по результатам переоценки стоимость залога уменьшиласьменее чем минимальных показателей залогового обеспечения, в этом случае исламская кредитная организация обязана немедленно потребовать увеличения его стоимости в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и обеспечить исполнение этого требования в течение 10 рабочих дней. В случае не выполнения данного требования такой актив будет считаться не полностью обеспеченным, и он должен быть переведен в другую группу классификации.   
 4. Принимая во внимание специфику некоторых видов активов и забалансовых обязательств, размещаемых в соответствии с исламскими принципами финансирования,для класификации межбанковских размещений, реструктуризированных активов, инвестиций в исламские ценные бумаги и/илив капитал компаний, прочей собственности исламских кредитных организаций, а также для забалансовых обязательств данная Инструкция определяет специальные требования по их классификации.  
 5. Формирование и использование Фонда будет учитыватся согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и правилами учета, которыеустановлены Национальным банком Таджикистана для исламских кредитных организаций.

 

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

 1. Оценка качества активов, оценка финансового состояния клиента, ведение классификации, определение стоимости реализации предоставленного залога и создание Фонда должны проводиться исламской кредитной организацией на индивидуальной основе, особенно в отношении связанных финансирований, финансирования связанных лиц, всех необслуживаемых финансирований и финансирований сверх установленной нормы.

Подобная оценка должна проводиться исламской кредитной организацией на постоянной основе, а результаты должны содержаться в досье исламских финансирований. В рамках настоящей Инструкции, исламскиефинансирования сверх установленной нормы это когда общая сумма финансированиеклиента превышает 100 000 (сто тысяч) сомони или превышает 2 процента регулятивного капитала исламской кредитной организации (в зависимости от того, которая из этих сумм меньше).

         Методы оценки финансирования в том числе, должны включать следующие пункты:

 • письменные политики и процедуры по системам финансирования и контроля, которые используются в методах оценки, в том числе, роль и функции Наблюдательного совета и руководства высшего уровня;
 • подробный анализ портфеля финансирования, который проводится на постоянной основе. Анализ должен проводится с учетом доступа к надежной информации и с заключением опытногоменеджмента по оценке качества портфеля финансирования, также нужно учесть все внутренные и внешные факторы, которые могут повлиять на ликвидность финансирования (таких как: производственные, географические, экономические и политические факторы);
 • определение кредитного риска, которое будет оцениваться на предмет обесценения на индивидуальной основе, и основание для сегментации остатка портфеля финансирования по группам финансирования с аналогичными характеристиками кредитного риска (такими как: вид финансирования, тип продукта, доля в рынке, оценка и классификация кредитного риска, вид обеспечения, географическое расположение и случаи задержки выплаты) для оценки и анализа на консолидированной основе;
 • учитывать восстановительнойстоимости залога (за минусом расходов связанных с получением и продажей залога) и другие факторы снижающие риски, по возможностям;
 • процедуры и политики для списания и восстановления исламского финансирования; и
 • методы использованные для подтверждения моделей оценки исламского финансирования и управления (например: стресс-тест/бэк-тест).
 1. Активы (исламское финансирование, инвестиции в исламские ценные бумаги /капитал компании и др.) исламской кредитной организации в зависимости от финансового состояния клиента, а также количества просрочки выплат классифицируются на 5 групп:
 • стандартные;
 • под наблюдением;
 • нестандартные;
 • сомнительные;
 • безнадежные.
 1. Если в процессе деятельности клиента будет определено, что форс-мажорные обстоятельства или вероятность неплатежеспособности по финансированию неизбежны, то они должны быть классифицированы в качестве «под наблюдением» или другой группы высокого риска в соответствии с пунктом 20 настоящей Инструкции.
 2. Исламскиекредитные организации обязаны ежемесячно осуществлять классификацию своих активови сформировывать Фонд согласно группы исламского кредитного риска. Также в зависимости от специфики своей деятельности иметь порядок и правила внутреннего мониторинга своих активов, которые утверждаются Наблюдательным советом.

         В рамках утверждения порядка и внутренных правил, в том числе методов рассчетафондов для активов, Наблюдательный совет должен удовлетвориться тем, что:

 • порядок разработанный со стороны исламской кредитной организацией для определения фондов по отдельным проблемным активам, приемлем и он основан на прогнозах о движении денежных средств, который учитывает экономическое положение;
 • структура для формирования фондов оценённых общим образом верна и использованные методы обоснованны;
 • общие фонды (общий фонд и специальный фонд) по проблемным финансированиям по отношению к исламскому кредитному риску в портфеле исламских финансирований, пропорциональны;
 • по исламским финансированиям (общая сумма или его доля), которые являются неработающими, согласно установленному порядку вовремя созданы фонды или признаны списанными со счетов;
 • исламская кредитная организация придерживается политик и действий, которые соответствуют требованиям данной Инструкции.
 1. При изменении финансового состояния клиента и наличии сведений о рисках в его деятельности, исламская кредитная организация обязана осуществлятьпереклассификацию активов. Финансовое состояние клиента как минимум должно определяться на основе анализа балансового отчета, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении его денежных средств, с учетом отрасли и сферы деятельности клиента в соответствии с методиками и показателями, обусловленными внутренними документами исламской кредитной организации.
 2. Исламские кредитные организации должны классифицировать соответствующие исламские активы (срочное размещение, межбанковское финансирование, субординированое финансирование, мурабаха, товарная муробаха, иджара, иджара мунтахия биттамлик, мудараба, мушарака, мушарака мутанокиса, салам, истисна, исламкий кредит (кард хасан), ипотека, аккредитив, инвестиции в исламские ценные бумаги начисленные, но не полученные доходы, неиспользованные кредитные линии клиентов, гарантии выданные исламскими кредитными организациями)в 5 групп в соответствии с нижеприведенными требованиями.

К первой группеисламского финансирования "стандартные" относятся активы, если плановые платежи по наценке/прибыли  и/или основной сумме не просрочены, и при этом существует наличие следующих признаков в совокупности: 

 • удовлетворительное финансовое состояние клиента и стабильные источники дохода; 
 • положительная кредитная история клиента; 
 • основная сумма и наценки/прибыли погашаются своевременно в соответствии с договором о финансировании и отсутствует просроченная сумма;
 • отсутствие пролонгированных и реструктуризированных выплат;
 • предприятие клиента является стабильным, хорошо капитализированным; 
 • исламской кредитной организацией условия договоравыполняются своевременно;
 • сумма определенная договором обеспечена ликвидным залогом на всю сумму; 
 • при индивидуальном финансировании задолженность по основной сумме исламского финансирования и по наценке/прибыли полностью обеспечена залогом, который пользуется спросом и может быть реализован в приемлемые сроки и по приемлемой цене, либо имеется гарантия надежного гаранта.

             Финансовое состояние клиента может считаться хорошим, если всесторонний анализ операционной, финансовой и экономической деятельности клиента (а также, иная информация, связанная с клиентом, включая информацию о внешней среде) свидетельствует о том, что клиент имеет стабильную деятельность, имеет положительное значение чистых активов, хороший уровень доходности, является платежеспособным. Клиент не должен иметь негативные тенденции, включая значительный спад объемов производства, который не связан с сезонными факторами, снижение прибыли, значительное увеличение счетов к получению или к оплате (кредиторской задолженности и/или дебиторской задолженности), а также других вероятных событий, которые потенциально могут повлиять на финансовую устойчивость клиента.

В особых случаях, в силу того, что выплата обязательств не находится под управлением клиента, исламская кредитная организация может принять во внимание просрочку оплаты такого исламского финансирования в срок до 8 дней.

Фонд по стандартным исламским активамсоздается как общий фонд в национальной валюте в размере 2%, а в иностранной валюте в размере 3% от суммы остатка исламского финансирования.

Ко второй группе исламскогофинансирования«под наблюдением» относятся активы, если:

 • финансовое состояние клиента удовлетворительное;
 • выплаты по основной сумме и (или) наценка/прибыль исламских финансирорваний просрочены от 8 до 30 дней;
 • исламское финансированиереструктуризированопо порядке установленномв исламской кредитной организацииодин раз;
 • появление тенденций ухудшения финансового состояния клиента; 
 • изменение рыночных условий, которые могут повлиять на выполнение клиентом условий договора, заключенного с исламской кредитной организацией; 
 • нарушение клиентом графика выполнения условий договора на срок до 30 дней; 
 • нарушение графика плановых платежей на срок до 30 дней; 
 • нарушение сроков поставки товаров, согласно договору на срок до 30 дней; 
 • нарушение графика реализации проекта, поступления финансовых потоков на срок до 30 дней; 
 • невозможность проводить мониторинг залога из-за недостаточной документации, либо из-за отсутствия экспертов по его оценке;
 • намечающееся уменьшение ликвидности залога (снижение цен, падение курса валют); 
 • наличие у клиента-физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, непогашенной задолженности в других кредитных финансовых организациях. Примечание: положение, указанное в настоящем абзаце, не распространяется на овердрафты в рамках зарплатных проектов. 

             Финансовое состояние клиента может считаться хорошим, если всесторонний анализ операционной, финансовой и экономической деятельности клиента (а также, иная информация, связанная с клиентом) свидетельствует о том, что наличие каких-либо негативных тенденций в текущей деятельности клиента не представляет прямую угрозу  для его финансового положения и в ближайшем будущем (один год или меньше года) в случае непринятия соответствующих мер может привести к финансовым проблемам и его недостаточной платежеспособности.

Фонд по активам«под наблюдением», как общий фонд, создается в национальной валюте в размере не менее 5%, а в иностранной валюте в размере не менее 10% от суммы остатка актива.

Общий фонд, созданный для стандартных активови под наблюдением, будет использован для расчета норматива достаточности капитала до уровня 1,25% активов взвешенных с учетом риска. Пример о порядке создания общего фонда и его расчета при расчете норматива достаточности капитала представлен в Приложении №1 настоящейИнструкции.

К третьей группе исламского финансирования«нестандартные» относятся активы, если:

 • выплата по графику плановых платежей по основной сумме, наценке/прибыли и или другой суммы просрочена на срок от 30 до 90 дней;  
 • актив не просрочен, но финансовое состояние клиентаоценивается как сомнительное или если период просрочки менее от 30 до90 дней;
 • нарушение сроков поставки товаров, согласно договору на срок от 30 до 90 дней;
 • нарушение графика реализации проекта, поступления финансовых потоков на срок от 30 до 90 дней; 
 • наличие достоверной негативной информации о финансовом состоянии клиента;  
 • актив обеспечен залогом не в полной мере, наблюдается ухудшение качества залога, либо залог обесценивается; 
 • невыполнение клиентом - физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, условий договора более 90 дней по активам, несущим в себе исламский кредитный риск. Примечание: положение, указанное в настоящем абзаце, не распространяется на овердрафты в рамках зарплатных проектов. 

Финансовое состояние клиента оценивается как сомнительное, если имеются прямые угрозы его банкротство и платежеспособности. Если заемщик не предпримет меры по улучшению финансового состояния, деятельность клиента с учётом негативных тенденций, может быть подвергнута финансовым трудностям.

Фонд по нестандартным активамсоздается как специальный фонд в национальной валюте в размере не менее 30% и в иностранной валюте не менее 40% для обеспеченной части исламского финансирования и 100% для необеспеченной части актива, в соответствии с порядком, установленным пунктом 62 данной Инструкции.

К четвертой группе исламского финансирования«сомнительные» относятся активы, если:

- выплаты по основной сумме и (или) наценка/прибыль просрочены от 90 до 180 дней;

 • исламские финансирования не просрочены или период просрочки составляет менее 90 дней, но финансовое состояние клиента оценивается как неудовлетворительное;
 • несоблюдение клиентом графика условий договора на срок от 90 до 180 дней;
 • несоблюдение графика плановых платежейна срок от 90 до 180 дней;
 • несоблюдение договора срок поставки товара до 90 дней;
 • несоблюдение графика реализации проекта, притока денежных средств на срок от 90 до 180 дней;

Финансовое состояние клиента оценивается неудовлетворительным в следующих случаях, если:

 • наличие негативных данных о финансовом состоянии клиента;
 • убыточная деятельность клиента, которая не предусмотрена бизнес-планом;
 • отсутствие информации о процессе реализации проекта и исполнение бизнес-плана соответственно предложенному сроку, указанному в соглашении между исламской кредитной организацией и клиентом;
 • невозможность контроля над реализацией проекта, в том числе посещенияфинансируемого объекта;
 • значительное ухудшение финансового положения клиента (или клиент находится в состоянии банкротства);
 • значительное ухудшение (или отсутствие) обеспечения залога и / или гарантии и не предоставление со стороны клиента или невозможность предоставления дополнительного обеспечения;
 • значительное ухудшение ликвидности и материального положения клиента, что не может исполнять обязательств и вернуть актив;
 • неустойчивая платежеспособность клиента;
 • негативные тенденции, угрожающие производственно - хозяйственной деятельности клиента (убыточные операции, сокращение чистых активов, снижение объемов производства, и реальный рост счетов к получению и/или к оплате).

Фонд по сомнительным исламским финансированием создается как специальный фонд в национальной валюте в размере 75%, а в иностранной валюте в размере 85% для обеспеченной части исламского финансирования и 100% для необеспеченной части исламского финансирования, в соответствии с порядком, установленным пунктом 62 настоящей Инструкции.

К пятой группе исламского финансирования«безнадежные» относятся активы, если:

 • выплаты по основной сумме и (или) прибыли просрочены на 180 дней и более;
 • исламское финансирование не просрочено или период просрочки менее 180 дней, но финансовое положение клиента оценивается как неблагополучное. Финансовое состояние клиента оценивается неблагополучным.

Финансовое состояние клиента оценивается неблагополучным в следующих случаях, если:

 • клиент постоянно находится в нестабильном финансовом состоянии или признан банкротом в соответствии с законом;
 • анализ операционной, финансовой и хозяйственной деятельности клиента (а также иная, связанная с заёмщиком информация) указывает на то, что, в деятельности клиента имеют место негативные тенденции, которые приведут к постоянной несостоятельности клиента или банкротству;
 • несоблюдение клиентом графика условий договора на срок на 180 дней и больше;
 • несоблюдение графика плановых платежей на срок на 180 дней и больше;
 • несоблюдение договора срока поставки товара на 180 дней и больше;
 • несоблюдение графика реализации проекта, притока денежных средств на срок 180 дней и больше;
 • нарушение срокаисполнения договора со стороны третьих лиц на срок 180 дней и больше;
 • проект, в котором участвует исламская кредитная организация, в соответствии с договором не исполнялся.
 • возможные выплаты по задолженности зависят в основном от реализации залога;
 • отсутствие обеспечения залога или отсутствие рынкасбыта, невозможность продажи залога;
 • не иметь способность, отказ от исполненияусловий договора с исламской кредитной организацией;
 • отсутствие желания сотрудничества с исламской кредитной организацией со стороны клиента и или отсутствие самого клиента;
 • прекращение коммерческой деятельности клиента и/ или объявление о его банкротстве;

К угрожающим негативным тенденциям в деятельности клиента относятся:

 • убыточная деятельность;
 • отрицательная величина или значительное снижение в стоимости чистых активов и дохода;
 • значительное снижение производительности в производстве, промышленности, строительстве и других сферах экономики, а также существенное увеличение счетов к получению или счетов к оплате;

Фонд по безнадежным финансированиям создается как специальный фонд в национальной и иностранной валюте в размере 100% по остаткам исламских финансирований.

Краткая информация о классификации исламских финансирований и требованиях по созданию фондов по исламским финансированиям представлена в Приложении 2 настоящей Инструкции.

 

ГЛАВА 3. ЕДИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

 1. В случае если клиент получает несколько исламских финансирований от исламской кредитной организации, и если один из исламских финансирований классифицируется как нестандартный, сомнительный или безнадежный, то в таком случае все исламские финансирования данного клиента классифицируются в категорию более высокого риска финансирования. Следовательно, сумма Фонда создаваемого исламской кредитной организацией должна рассчитываться с учетом всех кредитных обязательств клиента.
 2. В случае если исламская кредитная организация предоставляет несколько исламских финансирований группе связанных клиентов и исламское финансирование одного из клиентов классифицируется как нестандартный, сомнительный или безнадежный, то исламская кредитная организация осуществляет классификацию с учетом финансового состояния других связанных клиентов, и исламское финансирование переносится на категорию самого высокого риска этих связанных исламских финансирований.
 3. В случае групповых исламских финансирований, которые выдаются физическим лицам в рамках микрокредита, исламская кредитная организация классифицирует такое исламское финансирование в соответствии с пунктом 20 данной Инструкции или, если исламское финансирование каждого члена группы меньше 25 000 сомони, может классифицировать их как финансирования, не связанные между собой.

 

ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖБАНКОВСКОГОФИНАНСИРОВАНИЯ

 1. Необеспеченные межбанковские финансиврования, соответствующие исламским принципам финансированияклассифицируются следующим образом: 
 • необеспеченные межбанковские финансирования, просроченные на срок от 8 до 30 дней, классифицируются как нестандартные; 
 • необеспеченные межбанковские финансирования, просроченные на срок от 30 дней, классифицируется как безнадежные межбанковские финансирования;

Межбанковские финансирования, обеспеченные залогом и просроченные более 30 дней, классифицируется соответственно данной Инструкции.

 

ГЛАВА 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИСЛАМСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (СУКУК) И ИЛИ В КАПИТАЛ КОМПАНИЙ

 1. Качество инвестиций в ценные бумаги и/или капитал предприятий, отражаемые на балансе, должны оцениваться в соответствии с требованиями настоящего Положения и на основе представленной документации.
 2. Исламская кредитная организация должна иметь финансовую отчетность (квартальную - за последний завершенный отчетный квартал и годовую - за три последних завершенных финансовых года, подтвержденную и заверенную независимым аудитором) и другую информацию об инвестируемой компании и/или эмитенте ценных бумаг. Наличие вышеуказанной отчетности не является доказательством того, что исламская кредитная организация изучила эмитента ценных бумаг. Исламская кредитная организация должна на основе представленных отчетов проводить соответствующий анализ.
 3. Инвестиции в ценные бумаги и/или в капитал компанийдолжны классифицироваться, как минимум, как сомнительные в случае отсутствия информации об инвестируемой компании, включая финансовую отчетность, анализ будущих потоков денежных средств, положение на рынке, бизнес-план компании и другую информацию, которая позволит оценивать качество этих инвестиций. 
 4. В случае ухудшения финансового состояния инвестируемой компании и/или эмитента ценных бумаг (либо если инвестируемая компания и/или эмитент ценных бумаг находится на грани банкротства), такие инвестиции классифицируются как сомнительные.  
 5. В случае объявления дефолта эмитента/инвестируемой компании, такие инвестиции классифицируются как потери. 
 6. Ценные бумаги центральных (национальных) банков и правительств иностранных государств, выпущенные в соответствии с исламскими принципами финансирования не подвергаются классификации в случае, если исламская кредитная организация может представить соответствующую информацию о том, что центральные (национальные) банки и правительства этих стран платежеспособны. Например, наличие информации о суверенном рейтинге не ниже «ВВВ-», присвоенноммеждународными рейтинговыми агентствами. 
 7. Задачи, связанные с имплементацией методов расценивания случаев финансовогоухудшения касающегося финансирования должныбыть выполнены со стороны обученных и опытных работников. Это должен быть правильно задокументирован, потому что включает определенные толкования анализов, прогнозов и обоснованные причины.
 8. Пересмотр потерь финансирования и его пользование должен проводиться со стороны независимых органов регулярно в разных промежутках времени. Результат таких пересмотров следует довести до сведения Наблюдательного совета и исполнительного органа для обеспечения обоснованной гарантии о надежности резерва риска финансирования.Правильность методов финансирования исламских кредитных организации, в том числе бессилие,должна определяться со стороны независимого органа,а также периодически проверяться со стороны внутреннего аудита. Исламская кредитная организация должна устранить все недостатки, которые были определены со стороны независимого органа и/или внутреннего аудита и сообщить об исправительных работах Наблюдательному совету.

 

ГЛАВА 6. ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИЯ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПРОДЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

 1. Исламская кредитная организация должна иметь свои политики об условиях продления и возобновления исламского финансирования, которые одобрены Наблюдательным советом. Эти политики должны:
 • внедрять надзорныемеханизмыво избежание «регулярного обновления» исламского финансирования, в том числе определить случаи,при которых исламское финансирование может продлеваться и обновляться более 1 одного раза и создание резервных политик в отношении таких исламских финансирований.
 • обеспечить соответствия процесса продления и возобновления исламского финансирования с исламскими принципами финансирования. Это административная политика для создания нового договора «акд» должна включать определение новой цени продажи и обработку выплат (например, политика недопущения инвестиции суммы компенсации о возобновленном финансировании).
 • определить минимальный срок погашения (на основе условий возобновления и продления), чтобы регулярно соблюдать перед классификациипродленных и возобновленных сумм как стандартные. Такой срок погашения не должен быть менее 6 месяцев, в нем выплаты будут проведены ежемесячно или минимум 12 месяцев осуществляются квартальные выплаты.
 1. Каждое внедренное изменение к условиям и сроку исламского финансирования, в котором основная сумма по графику в конце срока владения сдается по одному разу, увеличивает уровень риска финансирования клиента.
 2. Исламская кредитная организация перед возобновлением и продлениемактивовдолжна оценивать и пересмотреть все условия и финансовое состояние клиента. Исламская кредитная организация должна выделить достаточные резервы для мониторинга и наблюдения продуктивной деятельности возобновленного и продленного финансирования.
 3. Национальный банк Таджикистан признает, что в исключительных случаях, например в случае, когда клиенты находятся под влиянием стихийных бедствий, действия по возобновлению и продлениюмогут включать льготный период осуществления финансирования. Как часть могущественных действий управления исламским финансированием, исламская кредитная организация создает чёткие меры и внутреннее процессы для такой деятельности, в том числе правильную структуру полномочий для утверждения льготного периода.  Эти процессы также должны находиться под мониторингом и пересмотром со стороны соответствующего структурного подразделения.
 4. В случае утверждения льготного периода о выплате исламского финансированиясрок не должен быть более 6 месяцев с датыпоступления заявления клиента для льготного периода.
 5. Исполнительный орган (Комитет финансирования) должен получить регулярные отчеты об плодотворности возобновленного и продленного финансирования. Эти отчётности должны включатьдостоверную информацию, в том числе случаи задержки и повторения возобновления или продления данного исламского финансирования, для облегчения надзора исполнительного органа (Комитета финансирования) по соблюдениюсоответствия внутренних политик исламской кредитной организации по возобновлению и продлению и оценке портфеля финансирования. Все значительные действия к профилю рисков исламской кредитной организации должны своевременно сообщаться в Наблюдательный совет. Исламская кредитная организация должна предоставить эти отчётности для пересмотра Национальному банку Таджикистана.
 6. Национальный банк Таджикистана может отправлять для исправления недостатки в механизмах контроля или фондов для продленных и/или реструктуризированных финансирований в случае присутствия доказательства продления и реструктуризации с целью «регулярного обновления».
 7. Необслуживаемое исламские финансирование переклассифицируется и переносится на категорию «стандартный» с соответствующим уменьшением размера Фонда только после полного выполнения просроченных обязательств клиента (по основному долгу и начисленным прибылям), а также исполнения клиентом своих обязательств по договору без нарушений в течение 6 последующих месяцев.
 8. В связи с изменением внешних факторов и по не поддающимся контролю причинам, когда клиенты могут столкнуться с временными/ краткосрочными трудностями в обслуживании своих исламских финансирований, исламская кредитная организация может с экономической точки зрения пересмотреть сроки исламского финансирования или переоценить его наценку/прибыль (далее – реструктуризация исламского финансирования). Исламские кредитные организации могут реструктуризировать исламское финансирование после проведения тщательного анализа факторов, влияющих на способность клиента обслуживать исламские финансирования, на устойчивость клиента и ожидаемые будущие денежные потоки клиента по обеспечению возвратности своих финансирований. Если клиент испытывает финансовые трудности в удовлетворении финансовых обязательств и с учетом того, что клиент без предоставления концессий не имеет возможности для погашения своих обязательств, исламская кредитная организация может предоставить концессию такому заёмщику.
 9. Случаи, когда клиенты испытывают финансовые трудности, включают в себя:
 • если они имеют просроченную задолженность по каким-либо обязательствам перед исламской кредитной организацией;
 • если они в настоящее время не имеют просроченное исламсое финансирование по каким-либо обязательствам, но существует вероятность того, что в обозримом будущем у них будет просрочка по исламскому финансированию без его реструктуризации;
 • если на основе фактической деятельности, расчетов и прогнозов о текущих способностях клиента, исламская кредитная организация прогнозирует, что все привлеченные/доступные денежные потоки клиента будут недостаточны для обслуживания всей суммы задолженности по исламскому финансированию (основная сумма исламского финансированияи наценки/прибыли) в соответствии с условиями действующего договора в обозримом будущем.
 1. Наиболее распространенные концессии, предоставляемые исламскими кредитными организациями при реструктуризации исламского финансирования, включают в себя:
 • продление срока погашения или возврата исламского финансирования;
 • пересмотр срока выплаты по основной сумме исламского финансирования или наценки/прибыли;
 • предоставление новых или дополнительных периодов отсрочки платежей (льготный период);
 • снижение ставки наценки/прибыли, в результате чего исламское финансирование становится ниже текущей ставки прибыли действующих исламских финансирований исламской кредитной организации на эту дату и/или действующей рыночнойнаценки/прибыли в других исламских кредитных организациях;
 • прощение исламского финансирования;
 • пересмотр или отсрочка основного исламского финансирования, прибыли или плат за услуги.
 1. Реструктуризированные активы – это те активы по которым банк в виде исключенияпутем изменения условий договора (с заключением нового договора или дополнительного соглашенияк действующемудоговору финансирования) предоставляет привилегию (преференции) клиенту.
 2. Реструктуризация это:
  • изменение условийдействующего договора в связи с ухудшением финансового положение клиента путем предоставления благоприятных условий для погашения финансирования, так как имеет разницу по практике банка;
  • изменение условийдействующего договора путем списания части основной суммы финансирования;
  • изменение первоначальных условий договора финансирования и перефинансирования, которое несвязно с ухудшением финансового положения клиента, не считается реструктуризацией актива (пример, перевод стоимости погашения актива с иностранной валюты на национальную валюту и др.);
  • внесение изменений в договор финансирования в случае, когда клиент сталкивается с финансовыми трудностями, и погашения части его обязательств за счет продажи залогового имущества должно рассматриваться в качестве реструктуризации финансирования.
 3. В случае реструктуризации исламского финансирования, если исламская кредитная организация предоставит льготный период, то в этом случае она должна:
 • дисконтировать будущие денежные потоки при изменившихся условиях с использованием первоначальной ставки;
 • сравнивать стоимость будущего пересмотренного финансированного исламского денежного потока с балансовой стоимостью исламского финансирования; и
 • минимизировать возникшие расхождения в балансовой стоимости исламского финансирования.

В случае предоставления льгот, стоимость будущих денежных потоков возобновляемых исламских финансов обычно меньше балансовой стоимости исламского финансирования.

 1. Если стандартное исламское финансирование реструктуризируется, исламская кредитная организация вычитает уменьшенную стоимость исламского финансирования (разницу дисконтированной стоимости возобновленного исламского финансирования от балансовой стоимости исламского финансирования) и представляет пересмотренное исламское финансирование группе, находящейся под наблюдением или в случае его соответствия требованиям других классификационных групп, переносит в соответствующую группу.
 2. Если классифицированное исламское финансирование одной из групп -под наблюдением, нестандартный, сомнительный или безнадежный реструктуризируется в первый раз, исламская кредитная организация уменьшаемую часть стоимости такого исламского финансирования должна списать с баланса и реструктуризированное исламское финансирование, в случае соответствия требованиям классификации своей группы, оставить в той же группе.
 3. Если исламское финансирование реструктуризировано второй раз или более, в дополнение к списанию его уменьшаемой части стоимости с баланса, оно, в зависимости от каждой следующей реструктуризации, должно переводиться на одну группу риска выше. Образец по реструктуризации исламского финансирования приведен в Приложении № 3 данной Инструкции.
 4. Реструктуризированное исламское финансирование может быть перенесено на категорию «стандартный», только если клиент осуществляет выплаты основной суммы и наценки/прибыли своевременно в течение 6 месяцев в соответствии с пересмотренными условиями (выплаты по исламскому финансированию и наценкам/прибыли ежемесячно) и в течение 12 месяцев в соответствии с пересмотренными условиями (выплаты по исламскому финансированию и наценкам/прибыли ежеквартально) без нарушений взятых на себя обязательств.
 5. Исламское финансирование и наценки/прибыли по ним производится с целью управления рисками и предоставления отчета в Национальный банк Таджикистана и исламское финансирование считается реструктуризированным до  того момента, пока оно отвечает нижеследующим требованиям:
 • когда все выплаты произведены согласно измененным условиям договора, в течение не менее 12 месяцев после первого платежа, вне зависимости от того, являютсяли исламское финансирование и наценка/прибыл  обслуживаемыми или необслуживаемыми;
 • клиент преодолел свои финансовые трудности.
 1. Исламская кредитная организация по всем видам финансирования не имеет права получать наценку/прибыль за отсрочку срока финансирования. В обязанность клиента входить только реальные расходы по реструктуризированным операциям.
 2. Возобновление исламского финансирования или его продление возможно только путем подписания нового договора (соглашения).

 

ГЛАВА 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПО НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМАКТИВАМИ ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

 1. Исламская кредитная организация в случае неисполнения клиентами своих обязательств по финансированию/долгу, в соответствии с законодательством, взамен своих требований может приобретать заложенное имущество, которое учитывается на балансовом счете №119147 «Полученный залог для продажи». Исламская кредитная организация учитывает приобретенное имущество, по реальной рыночной стоимости с учетом потенциальных издержек. Разница между балансовой стоимостью исламского финансирования и стоимостью приобретенного имущества, по которой имущества учитывается в книгах, должна быть скорректирована с Фондом, создаваемым исламской кредитной организацией и в случае уменьшения Фонда учитываться в отчете о прибылях и убытках.
 2. При приобретении заложенного имущества на баланс взамен необслуживаемого актива (исламского финансирования, межбанковского размещения, инвестиции в исламские ценные бумаги/ капитал пердприятий и др.), оно классифицируется как «нестандартный» и по этим принятым залогам исламская кредитная организация обязана сформировать Фонд в размере 30%. Если имущество, принятое на баланс для продажи, не будет продано в течение 6 месяцев, тогда оно классифицируется как «сомнительное» и по нему создается Фонд в размере 75%, если не будет продано в течение 12 месяцев, оно классифицируется как «безнадежное» и по нему создается Фонд в размере 100%.

 

ГЛАВА 8. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ИНЕОПЛАЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИСЛАМСКИМ ФИНАНСИРОВАНИЯМ

 1. Исламская кредитная организация обязана вести учет наценки/прибыли по исламскому финансированию в зависимости от вида исламского финансирования по методу начисления или кассовому методу.
 2. В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), исламские кредитные организации могут вести учет начисленных, но неоплаченных наценок/прибыли по необслуживаемым исламским финансированиям в качестве дохода. Тем не менее, в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией, исламская кредитная организация может учитыватьначисленные наценки/прибылипо исламским финансирования под наблюдением в качестве дохода. Исламская кредитная организация запрещаетначисленные наценки/прибыли по необслуживаемым исламским финансированиям(нестандартным, сомнительным и безнадежным) в балансе и ведет учет начисленных наценок/прибыли на внесистемном учете.
 3. Исламские кредитные организации начисляют наценки/прибыль по стандартным финансированиям и под наблюдениями и в случае перехода таких финансирований в необслуживаемые финансирование, исламские кредитные организации с учетом начисленных наценок/прибыли проводят исправительные проводки в отчете «О прибылях и убытках», или в случае не проведения исправительной проводки создают Фонд по начисленным и неоплаченным наценкам/прибыли в размере 100%.

 

ГЛАВА 9. СОЗДАНИЕ ФОНДА ПО НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМ ИСЛАМСКИМ ФИНАНСИРОВАНИЯМ

 1. Адекватность Фонда для покрытия возможных потерь активов зависит от регулярной оценки активов исламской кредитной организации. Каждая исламская кредитная организация должна разработать систему оценки достаточности своих активов. Такое расследование должно касаться не только качества активов, но и инвестиционной политики исламской кредитной организации в целом. Проверки должны проводиться за счет внутренних ресурсов, а также с помощью внешних экспертов. Независимо от того, кто проводит проверку, проверяющийдолжен быть опытным и не зависеть от структурного подразделения, участвующего в размещении актива. Это означает, что проверяющемубудет предоставленасвобода действий при проверке каждого актива, и в отчете должны быть указаны любые недостатки, выявленные в ходе расследования. Отчет о проверке представляется Наблюдательному совету и правлению исламской кредитной организации.
 2. Оценка кредитного риска должна производиться со стороны исламской кредитной организации на основе объективного анализа финансового состояния и деятельности клиента (юридического или физического лица) с учетом всех рисков на постоянной основе. Оценка кредитного риска должна привести к классификации активовна основе финансового состояния клиента, учета погашения исламского финансирования и обслуживания наценки/прибыли.
 3. Фонд создается исламской кредитной организацией вследствие непогашения, либо ненадлежащего исполнения клиентами исламской кредитной организации обязательств в соответствии с условиями договора и/или существования реальной угрозы неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств.
 4. При расчете суммы Фонда, исламская кредитная организация должна осуществлять соблюдение следующего процесса по каждому активу:
 • стоимость обеспечения исламского финансирования умножается на допустимый уровень обеспеченности согласно Приложению № 4 данной Инструкции, результат которой показывает обеспеченную часть актива;
 • результат, полученный в рамках выполнения 1-го абзацаданного пункта, вычитается от остатка актива, который (в случае если он положительный) показывает необеспеченную часть активаи для необеспеченной части активаисламская кредитная организация должна создать Фонд в размере 100%;
 • результат, полученный в рамках выполнения 1-го абзаца данного пункта или остаток актива, который из них меньше, умножается на норму Фонда, в зависимости от группы классификации согласно пункту 20 данной Инструкции, которая определена для обеспеченной части актива;
 • если сумма, полученная в рамках исполнения абзаца 2 будет положительной, полученные суммы в рамках абзацев 2 и 4 будут суммированы, в обратном случае в расчет берется сумма абзаца 4.
 1. С целью снижения операционных трудностей, во время расчета суммы Фонда для обязательств клиента, общий остаток которых меньше 25 000 сомони, остаток таких активовисламская кредитная организация умножает на норму Фонда, в зависимости от группы их классификации согласно пункту 20 данной Инструкции, которая определена для обеспеченных активов.
 2. Необслуживаемые активыисламской кредитной организации, которые обеспечены денежными средствами на депозитных, сберегательных и других замороженныхсчетах в той же исламской кредитной организации, принимаются в расчет во время классификации и расчета Фонда и исламские кредитные организации не создают Фонд равный сумме замороженныхденежных средств.

 

ГЛАВА 10. СОЗДАНИЕ ФОНДА ПО ДРУГИМ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМ АКТИВАМ

 1. Исламская кредитная организация должна создать фонд по другим необслуживаемым активам, не предусмотренным в настоящей Инструкцией, согласно другим соответствующим нормативным правовым актам Национального банка Таджикистана и Международным стандартам финансовой отчетности.

 

ГЛАВА 11. СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА ИСЛАМСКОГОКРЕДИТНОГО РИСКА

 1. Исламская кредитная организация должна сравнить созданные резервы и фонды по активам согласно требованиям соответствующих нормативных правовых актов Национального банка Таджикистана с фондами, рассчитанными согласно Международным стандартам финансовой отчетности. В случае, если требования по созданию резервов и фондов по активамсогласно соответствующим нормативным правовым актам Национального банка Таджикистана больше фондов рассчитанных согласно Международным стандартам финансовой отчетности, исламская кредитная организация должна соответственно перевести разницу из балансового счета  300315 “Общий резерв от прибыли” или балансовых счетов 300305 “Нераспределенная прибыль/убытки прошлых лет”, 300307 “Прибыль/убытки прошлого года” на балансовые счета 300319 “Общий резерв по обслуживаемым  активам” и 300321 “Специальный резерв по необслуживаемым активам”.

               Если исламская кредитная организация на балансовых счетах 300315, 300305 и 300307 для создания разницы фондов не имеет достаточных средств, при расчете норматива достаточности капитала, разницафондов по обсуживаемым и/или необсуживаемым актиивам вычитается из чистого основного капитала.

 1. Исламская кредитная организация должна рассчитать Фонд по обслуживаемымактивам(стандартным и под наблюдением) в рамках настоящей Инструкции и сравнить его с резервом, уже созданным по ним. В случае если рассчитанный Фонд больше, чем уже созданный резерв, то на разницу между ними создается Фонд.

 

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ АКТИВОВ ЗА СЧЕТ ФОНДА

 1. На основании заключения Комитета финансирования и в соответствии с решением исполнительного органа исламской кредитной организации, по согласованию с Наблюдательным советом и Комитетом по исламским финансовым услугам безнадежныеактивы могут быть списаны с баланса за счет Фонда. Если погашение безнадежногоактивав течение двух лет вряд ли будет возможным, исламские кредитные организации обязаны списать данный актив. Если Наблюдательный совет исламской кредитной организации принимает решение о сохранении на балансе более двух лет любого безнадежногоактива, то исламская кредитная организация должна представить два раза в год в Национальный банк Таджикистана подробную информацию о каждом таком активе, причинах его сохранения и прогрессе, достигнутом в его погашении.
 2. Списание активас баланса исламской кредитной организации вследствие неплатежеспособности клиента не является аннулированием обязательства клиента. Поэтому указанноеобязательство клиента должно отражаться на внесистемном учете и исламская кредитная организация обязана принять меры по обеспечению погашения актива. Политики, утвержденные Наблюдательным советом исламской кредитной организации, должны включать процедуры для тщательного мониторинга подлежащих возмещению списаний.
 3. Исламская кредитная организация обязана в установленные Национальным банком Таджикистана сроки, представить в Национальный банк Таджикистана отчеты о классификации активов, Фондах для обслуживаемых и необслуживаемых активов, резервах, движении необслуживаемых активов, инвестиции в исламские ценные бумаги/капитал предприятий, движении фондов, движении резервов, отдельных необслуживаемых исламских финансирований, залогах и полученных залогах для продажи.
 4. Исламская кредитная организация обязана ежемесячно представить в Национальный банк Таджикистана сведение об активах, списанных с баланса и учитываемых на внесистемном учете, а также каждый шесть месяцев представить следующую информацию:
 • о безнадежных активов, которые были на балансе исламской кредитной организации в течение двух или более лет наряду спричинами их сохранения на балансе;
 • об осуществлении соответствующих мер в отношении погашения всех списанных активов;
 • о фактических погашениях в списанных счетах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Инструкции №____

«О порядке формирования

и использования резерва

и фонда покрытия возможных

потерь по активам исламских

кредитных организаций»

 

Примеры о порядке формирования общего фонда и его расчетапри исчислении коэффициента достаточности капитала

 

 

Пример А

Пример Б

Пример В

 

 

 

2018

2019

2019

2019

1

 

Общий резерв для стандартных активов– в начале года

125

140

140

140

2

Пополнение в течение года

15

 

 

 

3

 

Общий резерв для стандартных  исламских финансирований  –в конце года

140

140

140

140

4

Стандартные активы по состоянию на 31 декабря

7000

8000

5800

12000

5

 

Активы  под наблюдением по состоянию на 31 декабря

1000

1200

400

4000

6

Фонд по стандартномуактиву  (2%)

 

160

116

240

7

 

Фонд по активу под наблюдением (5%)

 

60

20

200

8

 

Общий фонд для обслуживаемых активов (стандартных и под наблюдением) (6+7)

 

220

136

440

9

Дополнительный фонд, подлежащий формированию в течение 20__года

 

80

0

300

10

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФОНДА ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

 

 

 

 

11

Активы, взвешенные с учетом риска

16000

18200

12400

20000

12

 

Основной капитал

 

 

 

 

13

Общий резерв для стандартных активов – в конце года

140

140

140

140

14

Дополнительный капитал

 

 

 

 

15

 

Общий фонд для обслуживаемых активов (стандартных и под наблюдением)

0

80

0

250

 

 

Приложение 2

к Инструкции №____

«О порядке формирования

и использования резерва

и фонда покрытия возможных

потерь по активам исламских

кредитных организаций»

 

Классификация исламских финансирований и требование по созданию фондов

 

Группы классификаций активов

Признание дохода по методу начисления

Количество просроченных дней по оплате основного долга/исламкого фтнансирования или его доходов

Минимальное требование

по созданию Фонда (%)*

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная валюта

Иностранная валюта

1

Стандартные

Разрешен

до 8 дней

2%

3%

2

 

Под наблюдением

Разрешен

от 8 до 30 дней

5%

10%

3

Нестандартные

Не разрешен

от 30 до 90 дней

30%

40%

4

 

Сомнительные

Не разрешен

от 90 до 180 дней

75%

85%

5

 

Безнадежные

Не разрешен

от 180 дней и больше

100%

100%

* Кроме того, кредитная организация должна создать фонд в размере 100% для необеспеченной части необслуживаемых активов, остаток которых превышает 25000 сомони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Инструкции №____

«О порядке формирования

и использования резерва

и фонда покрытия возможных

потерь по активам исламских

кредитных организаций»

 

Пример о реструктуризации активов

1

Актив выдан на эту дату

1-янв-12

30-июн-12

1-янв-13

15-апр-14

29-мар-11

2

Сумма актива

1000

1000

1000

1000

1000

3

Классификация на 1 января 2016 года

Стандарт.

Под наблюде.

Стандар.

Нестандарт.

Нестандарт.

4

Если до этого было реструктуризировано

Нет

Нет

Да, 2015

Да, 2015

Нет

5

Дата реструктуризации

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

15 Янв. 2016

6

Разница чисто приведенной текущей стоимости

50

35

100

200

120

7

Сформированные фонд по состоя. на 1 янв. 2016

20

50

20

300

300

8

После реструктуризации

 

 

 

 

 

9

Классификация

Под наблюде.

Под наблюде.

Нестандарт.

Сомнител.

Нестандарт.

10

Сумма, подлежащая списанию с баланса вследствие разницы чисто приведенной сегодняшней (NPV)

50

35

100

200

120

11

Сумма актива согласно отчетам

950

965

900

800

880

12

Фонд, подлежащий формированию

47.5

48.25

270

600

264

13

Дополнительный фонд, подлежащий формированию, или сумма, подлежащая списанию с баланса (10+12-7)

77.5

33.25

350

500

84

 

Приложение 4

к Инструкции №____

«О порядке формирования

и использования резерва

и фонда покрытия возможных

потерь по активам исламских

кредитных организаций»

 

 

Допустимый уровень обеспечения

 

Тип обеспечения

Уровень допустимости обеспечения

Описание

1

Денежные средства

100%

Блокированные депозиты и вклады

2

Золото в слитках

100%

Золото в слитках

3

Сертификаты   Национального   банка Таджикистана, Государственные казначейские   облигации   и   векселя Министерства   финансов   Республики Таджикистан

100%

Депозитные сертификаты Национального банка Таджикистана, Государственные казначейские облигации и векселя Министерства финансов Республики Таджикистан и другие ценные бумаги Правительства Республики Таджикистан

4

Государственные гарантии

100%

Правительство Республики Таджикистан

5

Гарантии исламских банков и исламских небанковских финансовых организаций (внутренние)

50%

Коэффициент достаточности капитала исламских  кредитных организаций и организаций должен быть не менее установленной нормы

6

Гарантии исламских банков и исламских небанковских финансовых организаций

50%

Коэффициент достаточности капитала организаций должен быть не менее установленной

7

Гарантии, выданные физическими лицами

20%

В случае вычета уровня допустимости  не принимается  во  внимание  сумма более 25 000 сомони

8

Государственные казначейские облигации и векселя зарубежных стран

70%

Государственные казначейские облигации и векселя зарубежных стран

9

Ценные бумаги, выпущенные местными хукуматами государственной власти и государственными предприятиями

70%

Ценные бумаги, выпущенные местными хукуматами государственной власти и государственными предприятиями

10

Недвижимость, в том числе жилые помещения, жилые квартиры, торговые центры и рабочие офисы

50%

Документ, подтверждающий право на заложенную недвижимость. В случае, если оценка недвижимости сомнительна, сотрудники Департамента банковского надзора имеют право ее не учитывать.

 

Промышленные предприятия (цех, завод, фабрика и другие) при исчислении Фонда не принимаются во внимание.

 

Оценка недвижимого имущества стоимостью свыше 1млн.  сомони проводится со стороны независимого оценщика, и оценка другого недвижимого имущества проводится со стороны независимого оценщика или соответствующей структурой кредитной организации и они должны переоцениваться, как минимум, не реже одного раза в три года. В случае если условия рынка меняются и актив необслуживаемый, то тогда он должен переоцениваться, как минимум, не реже одного раза в год.

11

Акции акционерных обществ (местных и иностранных)

30%

Акции иностранных и местных акционерных обществ, продаваемых на фондовых биржах

12

Застрахованное оборудование и другие технические средства, которые в момент передачи в залог находятся в пригодном состоянии, и они переоцениваются, по крайней мере, каждые 3 месяца

30%

Балансовая стоимость, наличие технического паспорта, сертификата соответствия с выполнением всех правовых условий и всеохватывающей страховки

 

 

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00011-HI-__nomai-Dasturamali-FTIZ.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00011-TTT-Dasturamali-FTIZ.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 17.02.2020
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 18.03.2020
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00011-MMK-Dast-zahirai-tash-islomy.pdf
Қабул шуд
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Бонки миллии Точикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 21.12.2020
Санаи ворид 17.02.2020
Админ 0