Рақам 45
Дар асоси нақша 61
Намуди ҳуҷҷат Қарор
Ном бо забони тоҷикӣ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 октябри соли 2011, №497"
Ном бо забони русӣ Постановление Правительства Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 7 октября 2011 года, №497"
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

 

          

 

                                              Замима

                                              Бо қарори Ҳукумати

                                              Ҷумҳурии Тоҷикистон

                                              аз 7 октябри соли 2011,

                                              №497 тасдиқ шудааст

 

    Андозаҳои пардохтҳои корбарӣ, ки аз ҷониби Муассисаи давлатии

"Маркази  миллии  патенту иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои

      Ҷумҳурии Тоҷикистон  ситонида мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ

                         аз 02.11.2012 № 635)

+-----------------------------------+--------------------------------ҷ

|        Номгӯи амалҳо              |      Андозаи пардохтҳои корбарӣ|

|                                   |       (бо ченаки нишондиҳанда  |

|                                   |          барои ҳисобҳо)        |

+-----------------------------------+--------------------------------+

|                           Вобаста ба ихтироъ                       |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 1.Гузаронидани санҷиши моҳия-     |                                |

| тии арзнома:                      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як ихтироъ;               |             70                 |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои ҳар як ихтирои иловагии   |             56                 |

| гурӯҳи ихтироот.                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 2.Гузаронидани санҷиши моҳия-     |                                |

| тии арзнома дар сурати мавҷуд     |                                |

| будани ҳисобот дар бораи ҷус-     |                                |

| туҷӯи патентӣ ё хулосаи санҷиш,   |                                |

| ки яке аз мақомоти байналмила-    |                                |

| лии ҷустуҷӯӣ мувофиқи санадҳои    |                                |

| ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷум-    |                                |

| ҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф   |                                |

| кардааст, омода намудааст:        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як ихтироъ;               |             67                 |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои ҳар як ихтирои иловагии   |             67                 |

| гурӯҳи ихтироот.                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

|3.Гузаронидани санҷиши моҳиятии    |                                |

| арзнома дар сурати мавҷуд будани  |                                |

| ҳисобот оид ба ҷустуҷӯи иттилоо-  |                                |

| тие, ки онро Муассисаи  давлатии  |                                |

| "Маркази  миллии  патенту         |                                |

| иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод|                                |

| ва  савдои  Ҷумҳурии Тоҷикистон   |                                |

| гузаронидааст (қарор аз 02.11.2012|                                |

| № 635):                           |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як ихтироъ;               |             35                 |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои ҳар як ихтирои иловагии   |             35                 |

| гурӯҳи ихтироот.                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 4.Гузаронидани санҷиши пешакии    |                                |

| арзнома дар барои додани          |                                |

| нахустпатент:                     |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як ихтироъ;               |             2                  |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои ҳар як ихтирои иловагии   |             1                  |

| гурӯҳи ихтироот.                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 5.Бо ташаббуси арзномадеҳ ворид   |                                |

| намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба ма-   |                                |

| води арзнома ба:                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| -ихтироъ;                         |             2                  |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| -иловатан баррои ҳар як ихтирое,  |             2                  |

| ки чун банди мустақили формулаи   |                                |

| ихтироъ ҷудо шудааст.             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 6.Бо ташаббуси арзномадеҳ пас аз  |             14                 |

| додани дархост дар бораи          |                                |

| гузаронидани санҷиши моҳиятии     |                                |

| арзнома ворид намудани тағйирот   |                                |

| ба формулаи ихтироъ аз рӯи арз-   |                                |

| номае, ки санҷиши расмиро бо      |                                |

| натиҷаи мусбат гузаштааст:        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан барои ҳар як ихтирое,  |             10                 |

| ки ба банди мустақили формулаи    |                                |

| тағйирдодашудаи ихтироъ чудо      |                                |

| карда шудааст;                    |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 7.Бо ташаббуси арзномадеҳ пас аз  |             2                  |

| додани дархост дар бораи гуза-    |                                |

| ронидани санҷиши пешакии арз-     |                                |

| нома ворид намудани тағйирот ба   |                                |

| формулаи ихтироъ аз рӯи арзномае, |                                |

| ки санҷиши расмиро бо натиҷаи     |                                |

| мусбат гузаштааст:                |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| -иловатан барои ҳар як ихтирое,   |             1                  |

| ки ба банди мустақили формулаи    |                                |

| тағйирдодашудаи ихтироъ ҷудо      |                                |

| карда шудааст.                    |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 8.Ба баррасӣ қабул намудани қисм- |             5                  |

| ҳои арзномаи байналмилалӣ, ки     |                                |

| нисбат ба онҳо аз ҷониби мақо-    |                                |

| ми байналмилалии ҷустуҷӯӣ         |                                |

| ҷустӯҷӯи патентӣ ё санҷиши        |                                |

| пешакии байналмилалӣ гузаро-      |                                |

| нида нашудааст (моддаҳои 17 (3)   |                                |

| ва 34 (3) Шартнома дар бораи      |                                |

| ҳамкориҳои патентӣ аз 19 июни     |                                |

| соли 1970).                       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 9.Нашри маълумот дар бораи арзно- |             30                 |

| ма ба ихтироъ, ки санҷиши расмиро |                                |

| бо натиҷаи мусбат гузаштааст, то  |                                |

| анҷоми мӯҳлати 18 моҳи пас аз     |                                |

| санаи воридшавии арзнома.         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 10.Нашри маълумот дар бораи арз-  |             6                  |

| нома ба ихтироъ, ки санҷиши рас-  |  (қарор аз 02.11.2012 №635)    |

| миро бо натиҷаи мусбат гузаш-     |                                |

| тааст, баъди анҷоми мӯҳлати 18    |                                |

| моҳи пас аз санаи воридшавии      |                                |

| арзнома.                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 11.Нашри маълумот дар бораи ҳу-   |             10                 |

| ҷҷати муҳофизатии додашуда нис-   |  (қарор аз 02.11.2012 №635)    |

| бат ба ихтироъ.                   |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 12.Додани шаҳодатномаи расмии     |             1,5                |

| тасдиқкунандаи  муаллифӣ  ба      |                                |

| ихтироъ (барои як шаҳодатномаи    |                                |

| расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ    |                                |

| ба ихтироъ) (қарор аз 02.11.2012  |                                |

| № 635)                            |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 13.Табдилӣ:                       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - арзнома дар бораи додани па-    |             3                  |

| тент ба ихтироъ ба арзнома бо-    |                                |

| бати додани нахустпатент;         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| -арзнома дар бораи додани         |             5                  |

| нахустпатент ба ихтироъ ба арз-   |                                |

| нома бобати додани патент ба      |                                |

| ихтироъ.                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 14.Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи   |                                |

| давлатии "Маркази миллии патенту  |                                |

| иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод|                                |

| ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон     |                                |

| баррасӣ намудани эътирознома      |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 № 635):      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарори санҷиши расмии |             10                 |

| арзнома оид ба ихтироъ;           |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарори радия ҷиҳати   |             60                 |

| додани нахустпатент, ки дар нати- |                                |

| ҷаи санҷиши пешакии арзнома барои |                                |

| додани нахустпатент қабул гарди-  |                                |

| дааст;                            |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарори радия оид ба   |             68                 |

| додани патент ба ихтироъ, ки дар  |                                |

| натиҷаи санҷиши моҳиятии арзнома  |                                |

| қабул гардидааст;                 |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| -муқобили додани ҳуҷҷати муҳофи-  |             80                 |

| затӣ ба ихтироъ.                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 15.Бақайдгирии шартномаи литсен-  |                                |

| зионӣ вобаста ба:                 |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - патент ба ихтироъ ва барои ҳар  |             10                 |

| як патент ба ихтирои дар шартнома |                                |

| пешбинишуда;                      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нахустпатент ба ихтироъ ва      |             3.8                |

| барои ҳар як нахустпатенти дар    |                                |

| шартнома пешбинишуда.             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 16.Бақайдгирии иҷозатномаи маҷ-   |             9                  |

| бурӣ.                             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 17.Бақайдгирии шартнома дар       |                                |

| бораи вогузории (гузашти):        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - патент ба ихтироъ               |             9                  |

| (қарор аз 02.11.2012 №635)        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан барои ҳар як патент ба |             9                  |

| ихтирои дар шартнома пешбинишуда  |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 №635)        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нахустпатент ба ихтироъ         |             6.3                |

| (қарор аз 02.11.2012 №635)        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан барои ҳар як нахуст-   |             6,3                |

| патенти дар шартнома пешбинишуда  |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 №635)        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 18.Ворид намудани тағйирот ба     |                                |

| шартномаҳои бақайдгирифташудаи    |                                |

| литсензионӣ ё вогузории (гу-      |                                |

| зашти):                           |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - патент ба ихтироъ;              |             7                  |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нахустпатент ба ихтироъ.        |             1.3                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 19.Баррасии ариза дар бораи       |                                |

| вогузор (гузашт) намудани ҳу-     |                                |

| қуқи гирифтани:                   |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - патент ба ихтироъ, ки дар       |             5                  |

| давраи аз санаи воридшавии        |                                |

| арзнома то санаи бақайдгирии      |                                |

| ихтироъ пешниҳод шудааст;         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нахустпатент ба ихтироъ, ки     |             2                  |

| дар давраи аз санаи воридша-      |                                |

| вии арзнома то санаи бақайд-      |                                |

| гирии ихтироъ пешниҳод шудааст.   |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 20.Баррасии ариза оид ба додани   |             5                  |

| ҳуқуқи истифодаи ихтироъ аз       |                                |

| ҷониби шахси дилхоҳ (иҷозатномаи  |                                |

| кушода) ва интишори маълумот дар  |                                |

| бораи он.                         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 21.Додани нусхаи нави ҳуҷҷати     |             17                 |

| муҳофизатӣ оид ба ихтироъ дар     |                                |

| ҳолати гум кардани он ва нашри    |                                |

| маълумоти дахлдор.                |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 22.Ворид намудани тағйирот ба     |             15                 |

| Феҳристи давлатӣ вобаста ба       |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| ихтироъ ва нашри  маълумот дар    |                                |

| бораи онҳо.                       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

|                      Вобаста ба намунаҳои  саноати                 |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 23.Гузаронидани санҷиши моҳиятии  |                                |

| арзнома:                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як намунаи саноатӣ;       |             40                 |

|                                   |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан барои аз ду то даҳ     |             25                 |

| варианти намунаи саноатӣ          |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| (қарор аз 02.11.2012 №635);       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои бештар аз даҳ варианти    |             40                 |

| намунаи саноатӣ.                  |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 24.Гузаронидани санҷиши моҳиятии  |                                |

| арзнома дар сурати мавҷуд будани  |                                |

| ҳисобот дар бораи ҷустуҷӯи па-    |                                |

| тентӣ ё хулосаи санҷиш, ки яке    |                                |

| аз мақомоти   байналмилалии       |                                |

| ҷустуҷӯӣ мувофиқи санадҳои        |                                |

| ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷум-    |                                |

| ҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф   |                                |

| кардааст, омода намудааст:        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як намунаи саноатӣ;       |             30                 |

|                                   |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан аз ду то даҳ варианти  |             20                 |

| намунаи саноатӣ пешниҳод шуда     |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| бошад (қарор аз 02.11.2012 №635); |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - бештар аз даҳ варианти          |             30                 |

| намунаи саноатӣ пешниҳод шуда     |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| бошад (қарор аз 02.11.2012 №635). |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 25.Гузаронидани санҷиши моҳия-    |                                |

| тии арзнома дар сурати мавҷуд     |                                |

| будани ҳисобот оид ба ҷустуҷӯӣ    |                                |

| иттилоотие, ки онро Муассисаи     |                                |

| давлатии "Маркази миллии патенту  |                                |

| иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод|                                |

| ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон     |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 № 635)       |                                |

| гузаронидааст:                    |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як намунаи саноатӣ;       |             19                 |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан агар аз ду то          |             9                  |

| даҳ варианти  намунаи саноатӣ     |                                |

| пешниҳод шуда бошад;              |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан агар бештар аз         |             18                 |

| даҳ варианти намунаи саноатӣ      |                                |

| пешниҳод шуда бошад.              |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 26.Бо ташаббуси арзномадеҳ ворид  |             3                  |

| намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба ма-   |                                |

| води арзнома ба намунаи саноатӣ.  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 27.Нашри маълумот оид ба додани   |                                |

| патент ба намунаи саноатӣ:        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як намунаи саноатӣ;       |             6                  |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| -иловатан агар аз се то даҳ ва-   |             2                  |

| рианти намунаи саноатӣ пешниҳод,  |                                |

| шуда бошад;                       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан агар бештар аз даҳ     |             3                  |

| варианти намунаи саноатӣ пеш-     |                                |

| ниҳод шуда бошад;                 |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан агар дар шакли ранга   |             3                  |

| нашр шуда бошад.                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 28. Додани  шаҳодатномаи  расмии  |             1,5                |

| тасдиқкунандаи муаллифӣ ба намунаи|                                |

| саноатӣ (барои як шаҳодатномаи    |                                |

| расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ    |                                |

| ба намунаи саноатӣ)               |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 №635)        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 29.Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи   |                                |

| давлатии "Маркази миллии патенту  |                                |

| иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод|                                |

| ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон     |                                |

| баррасӣ намудани эътирознома      |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 № 635):      |                                |                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарори санҷиши рас-   |             10                 |

| мии арзнома оид ба намунаи        |                                |

| саноатӣ;                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарори раддия ҷиҳати  |             70                 |

| додани патент ба намунаи саноатӣ, |                                |

| ки дар натиҷаи санҷиши моҳиятии   |                                |

| арзнома қабул гардидааст;         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - зидди додани патент ба намунаи  |             70                 |

| саноатӣ.                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 30.Бақайдгирии шартномаи литсен-  |             10                 |

| зионӣ вобаста ба патент ба наму-  |                                |

| наи саноатӣ ва иловатан барои     |                                |

| ҳар як патент ба намунаи саноа-   |                                |

| тии дар шартнома пешбинишуда.     |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 31. Бақайдгирии шартнома дар бораи|             10                 |

| вогузории (гузашти) патент ба     |                                |

| намунаи саноатӣ (қарор аз         |                                |

| 02.11.2012 №635)                  |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - иловатан барои ҳар як патент ба |             10                 |

| намунаи саноатии дар  шартнома    |                                |

| пешбинишуда (қарор аз 02.11.2012  |                                |

| №635)                             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 32.Ворид намудани тағйирот ба     |             7                  |

| шартномаҳои бақайдгирифташудаи    |                                |

| литсензионӣ ё вогузории (гу-      |                                |

| зашти) патент ба намунаи саноатӣ. |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 33.Баррасии ариза дар бораи       |             5                  |

| вогузор (гузашт) намудани ҳуқуқи  |                                |

| гирифтани патент ба намунаи       |                                |

| саноатӣ, ки дар давраи аз санаи   |                                |

| воридшавии арзнома то санаи       |                                |

| бақайдгирии намунаи саноатӣ       |                                |

| пешниҳод шудааст.                 |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 34.Баррасии ариза оид ба додани   |             5                  |

| ҳуқуқи истифодаи намунаи саноатӣ  |                                |

| ба ҳар як шахси дилхоҳ (иҷозат-   |                                |

| номаи кушода) ва интишори маълу-  |                                |

| мот дар бораи он.                 |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 35.Додани нусхаи нави ҳуҷҷати     |             17                 |

| муҳофизатӣ оид ба намунаи саноатӣ |                                |

| дар ҳолати гум кардани он ва наш- |                                |

| ри маълумоти дахлдор.             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 36.Ворид намудани тағйирот ба     |             15                 |

| Феҳристи давлатӣ вобаста ба на-   |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| мунаи саноатӣ ва нашри маълумот   |                                |

| дар бораи онҳо.                   |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

|                 Вобаста ба тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ  |

|                             (минбаъд-тамға молӣ)                   |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 37.Гузаронидани санҷиши нишонаи   |                                |

| арзшуда вобаста ба арзнома ба     |                                |

| тамғаи молӣ:                      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои як синфи ТБМХ;            |             25                 |

|                                   |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - барои ҳар як синфи иловагии     |             10                 |

| ТБМХ.                             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 38.Ворид намудани ислоҳ ва        |             5                  |

| тасҳеҳ ба маводи арзнома ба       |                                |

| тамғаи молӣ.                      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 39.Нашри маълумот:                |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - дар бораи бақайдгирии тамғаи    |             20                 |

| молӣ, тамғаи коллективӣ ва        |                                |

| тамғаи молии 1 маъруф;            |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - дар бораи бақайдгирии тамғаи    |             30                 |

| молӣ, тамғаи коллективӣ ва        |                                |

| тамғаи молии маъруфи ранга;       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - дар бораи дароз намудани        |             8                  |

| мӯҳлати амали бақайдгирии         |                                |

| тамғаи молӣ, тамғаи коллек-       |                                |

| тивӣ ва тағйироти дигар дар       |                                |

| Феҳристи давлатӣ.                 |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 40. Табдили                       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - тамғаи молии коллективӣ ба      |             5                  |

| тамғаи молӣ;                      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - арзнома дар бораи бақайдгирии   |             3                  |

| тамғаи молии коллективӣ ба арз-   |                                |

| нома дар бораи бақайдгирии там-   |                                |

| ғаи молӣ.                         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 41.Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи   |                                |

| давлатии "Маркази миллии патенту  |                                |

| иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод|                                |

| ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон     |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 № 635):      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - баррасӣ намудани ариза дар бо-  |             110                |

| раи пеш аз мӯҳлат қатъ шудани     |                                |

| ҳифзи ҳуқуқии тамғаи молӣ бино-   |                                |

| бар сабаби    истифода нашуда-    |                                |

| наш ва ариза оид ба маъруф эъти-  |                                |

| роф намудани тамғаи молӣ;         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - баррасии эътирознома нисбат     |             17                 |

| ба қарори санҷиши расмӣ оид ба    |                                |

| рад гардидани қабули арзнома      |                                |

| ба тамғаи молӣ барои баррасӣ;     |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - баррасии эътирознома нисбат ба  |             60                 |

| қарори аз рӯи натиҷаи санҷиши     |                                |

| нишонаи арзшуда қабулгардида;     |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - баррасии эътирознома нисбат ба  |             60                 |

| қарори бозхондӣ эътироф гардидани |                                |

| арзнома;                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - мавриди баҳс қарор додан ва     |             110                |

| беэътибор донистани ҳифзи ҳуқуқии |                                |

| тамғаи молӣ.                      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 42.Бақайдгирии шартномаи литсен-  |             20                 |

| зионӣ вобаста ба шаҳодатномаи     |                                |

| тамғаи молӣ ва барои ҳар як       |                                |

| шаҳодатномаи тамғаи молии дар     |                                |

| шартнома пешбинишуда.             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 43.Бақайдгирии шартномаи вогузо-  |             17                 |

| рии (гузашти) шаҳодатнома ба      |                                |

| тамғаи молӣ ва барои ҳар як       |                                |

| шаҳодатномаи тамғаи молии дар     |                                |

| шартнома пешбинишуда.             |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 44.Ворид намудани тағйирот ба     |             10                 |

| шартномаҳои бақайдгирифташудаи    |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| литсензионӣ ё вогузории (гузашти) |                                |

| шаҳодатномаи тамғаи молӣ.         |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 45.Баррасии ариза дар бораи во-   |             10                 |

| гузор (гузашт) намудани ҳуқуқи    |                                |

| гирифтани шаҳодатномаи тамғаи     |                                |

| молӣ, ки дар давраи аз санаи      |                                |

| воридшавии арзнома то санаи       |                                |

| бақайдгирии тамғаи молӣ дохил     |                                |

| шудааст.                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 46.Додани нусхаи нави шаҳодат-    |             20                 |

| номаи тамғаи молӣ дар ҳолати      |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| гум кардани он ва нашри маълу-    |                                |

| моти дахлдор.                     |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

|                    Вобаста ба номи маҳалли истеҳсоли мол           |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 47.Гузаронидани санҷиши аломати   |             25                 |

| арзшуда вобаста ба арзнома дар    |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| бораи бақайдгирии номи маҳалли    |                                |

| истеҳсоли мол.                    |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 48.Ворид намудани ислоҳ ва        |             5                  |

| тасҳеҳ ба маводи арзнома дар бо-  |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| раи бақайдгирии номи маҳалли      |                                |

| истеҳсоли мол.                    |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 49.Нашри маълумот дар бораи:      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - бақайдгирӣ ва додани ҳуқуқи     |             20                 |

| истифодаи номи маҳалли истеҳсоли  |                                |

| мол;                              |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - дароз намудани мӯҳлати амали    |             8                  |

| шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи     |                                |

| номи маҳалли истеҳсоли мол.       |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 50.Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи   |                                |

| давлатии "Маркази миллии патенту  |                                |

| иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод|                                |

| ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон     |                                |

| баррасӣ намудани эътирознома      |                                |

| (қарор аз 02.11.2012 № 635):      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарори санҷиши расмӣ  |             17                 |

| оид ба рад гаштани қабули арзнома |                                |

| барои баррасии номи маҳалли       |                                |

| истеҳсоли мол;                    |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарор дар бораи рад   |             60                 |

| гаштани бақайдгирии номи маҳалли  |                                |

| истеҳсоли мол ва ҳуқуқи истифо-   |                                |

| даи он, дар бораи рад шудан ва    |                                |

| додани ҳуқуқи истифода барои ин   |                                |

| номгӯй додани ҳуқуқи истифодаи    |                                |

| номи қаблан бақайдгирифташудаи    |                                |

| маҳалли истеҳсоли мол;            |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - нисбат ба қарори бозхондашудаи  |             60                 |

| эътироф гардидани арзнома дар     |                                |

| бораи бақайдгирии номи маҳалли    |                                |

| истеҳсоли мол;                    |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| - бар зидди мавриди ҳифзи ҳуқуқӣ  |             110                |

| қарор додани номи маҳалли истеҳ-  |                                |

| соли мол ва додани шаҳодатнома.   |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 51.Додани нусхаи нави шаҳодатно-  |             20                 |

| маи ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| истеҳсоли мол дар ҳолати гум кар- |                                |

| дани он ва нашри маълумоти дахл-  |                                |

| дор.                              |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 52.Ворид намудани тағйирот ба     |             15                 |

| Феҳристи давлатӣ вобаста ба номи  |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| маҳалли истеҳсоли мол ва нашри    |                                |

| маълумот дар бораи онҳо.          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

|            Вобаста ба топологияҳои микросхемаҳои интегралӣ         |

|                     (минбаъд   топология)                          |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 53.Гузаронидани санҷиши арзнома   |             9                  |

| барои бақайдгирии топология.      |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 54.Ворид намудани ислоҳ ва        |             2                  |

| тасҳеҳ ба маводи арзнома барои    |                                |

| бақайдгирии топология.            |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 55.Нашри маълумот дар бораи       |             20                 |

| бақайдгирии топология.            |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 56.Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи   |             10                 |

| давлатии "Маркази миллии патенту  |                                |

| иттилоот"-и Вазорати рушди иқтисод|                                |

| ва  савдои  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  |                                |

| баррасӣ намудани эътирознома      |                                |

| нисбат ба қарори санҷиш дар бораи |                                |

| рад гардидани бақайдгирии         |                                |

| топология (қарор аз 02.11.2012    |                                |

| № 635).                           |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 57.Бақайдгирии шартномаи литсен-  |             10                 |

| зионӣ вобаста ба шаҳодатномаи     |                                |

| топология.                        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 58.Бақайдгирии шартнома дар бораи |             9                  |

| вогузории (гузашти) ҳуқуқ ба      |                                |

| топология.                        |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 59.Ворид намудани тағйирот ба     |             7                  |

| шартномаҳои бақайдгирифташудаи    |                                |

| литсензионӣ ё вогузории (гузашти) |                                |

| ҳуқуқ ба топология.               |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 60.Додани нусхаи нави шаҳодатно-  |             17                 |

| маи топология дар ҳолати гум      |                                |

| кардани он ва нашри маълумоти     |                                |

| дахлдор.                          |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

| 61.Ворид намудани тағйирот ба     |             15                 |

| Феҳристи давлатӣ вобаста ба       |   (қарор аз 02.11.2012 №635)   |

| топология ва нашри маълумот       |                                |

| дар бораи онҳо.                   |                                |

+-----------------------------------+--------------------------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Приложение

Утверждено

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 7 октября 2011 года, №497

Размеры процедурной платы, взимаемые "Государственным учреждением "Национальный патентно-информационный центр" Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан"

(в редакции постановления Правительства РТ от 02.11.2012г.№635)

+---+------------------------------------------+---------------------ї

| № |          Наименование действия           | Размер процедурной  |

|   |                                          | платы (в показателях|

|   |                                          | для  расчётов)      |

|   |                                          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |                  В отношении изобретений                       |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|1. |Проведение экспертизы заявки в отношении: |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- одного изобретения;                     |         70          |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- группы изобретений дополнительно за     |         56          |

|   | каждое изобретение свыше одного.         |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|2. |Проведение экспертизы заявки по существу  |                     |

|   |при наличии отчёта о патентном поиске или |                     |

|   |заключения экспертизы, подготовленного    |                     |

|   |одним из международных органов в соответ- |                     |

|   |ствие с международными нормативными       |                     |

|   |правовыми актами, признанными Республикой |                     |

|   |Таджикистаном в отношении:                |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- одного изобретения;                     |         67          |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- группы изобретений дополнительно за     |         67          |

|   |каждое изобретение свыше одного.          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|3. |Проведение экспертизы заявки по существу  |                     |

|   |при наличии отчёта об информационном      |                     |

|   |поиске, проведённом Патентным ведомством  |                     |

|   |Республики Таджикистан в отношении:       |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- одного изобретения;                     |         35          |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- группы изобретений дополнительно за     |         35          |

|   |каждое изобретение свыше одного           |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|4. |Проведение предварительной экспертизы     |                     |

|   |заявки на выдачу малого патента:          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- одно изобретение;                       |         2           |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- группу изобретений дополнительно за     |         1           |

|   |каждое изобретение свыше одного.          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|5. |В процессе формальной экспертизы по       |                     |

|   |инициативе заявителя внесение исправлений |                     |

|   |и уточнений в материалы заявки на:        |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- изобретение;                            |         2           |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно за каждое изобретение,    |         2           |

|   |выделенное в независимый пункт измененной |                     |

|   |формулы изобретения.                      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|6. |Внесение по инициативе заявителя изменений|         14          |

|   |в формулу изобретения по заявке, прошедшей|                     |

|   |с положительным результатом формальную    |                     |

|   |экспертизу, после подачи ходатайства о    |                     |

|   |проведении экспертизы заявки по существу: |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно за каждое изобретение,    |         10          |

|   |выделенное в независимый пункт измененной |                     |

|   |формулы изобретения.                      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|7. |Внесение изменений в заключение формальной|         2           |

|   |экспертизы по инициативе заявителя после  |                     |

|   |ходатайства о проведении предварительной  |                     |

|   |экспертизы по заявке, прошедшей формальную|                     |

|   |экспертизу с положительным результатом:   |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно за каждое изобретение,    |         1           |

|   |выделенное в независимый пункт измененной |                     |

|   |формулы изобретения.                      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|8. |Принятие к рассмотрению тех частей        |         5           |

|   |международной заявки, по которым не был   |                     |

|   |осуществлён поиск международным поисковым |                     |

|   |органом или не проводилась международная  |                     |

|   |экспертиза (ст. 17 (3) и 34 (3) Договора  |                     |

|   |о патентной кооперации от 19 июня 1970    |                     |

|   |года).                                    |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|9. |Публикация сведений о заявке на изобрете- |         30          |

|   |ние, прошедшее формальную экспертизу с    |                     |

|   |положительным результатом, до истечения   |                     |

|   |18 месяцев с даты поступления заявки.     |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|10.|Публикация сведений о заявке на изобрете- |         6           |

|   |ние, прошедшее формальную экспертизу с    |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |положительным результатом, после истечения| от 02.11.2012г.№635)|

|   |18 месяцев с даты поступления заявки.     |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|11.|Публикация сведений о выданном охранном   |         10          |

|   |документе на изобретение.                 |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |                                          | от 02.11.2012г.№635)|

|   |                                          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|12.|Выдача официального удостоверения, подт-  |        1,5          |

|   |верждающего авторство на изобретение (для |                     |

|   |одного официального удостоверения, подт-  |                     |

|   |верждающего авторство на изобретение)"    |                     |

|   |(в редакции постановления Правительства   |                     |                 |                     |

|   | РТ от 02.11.2012г.№635)                  |                     |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|13.|Преобразование:                           |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- заявки на выдачу патента на изобретение |         3           |

|   |в заявку на выдачу малого патента;        |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- заявки на выдачу малого патента в заявку|         5           |

|   |на выдачу патента на изобретение.         |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|14.|Рассмотрение в Апелляционном совете       |                     |

|   |Патентного ведомства возражения:          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- на решение формальной экспертизы заявок |         10          |

|   |на изобретения;                           |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- на решение об отказе в выдаче малого    |         60          |

|   |патента, принятое в результате предвари-  |                     |

|   |тельной экспертизы заявки о выдаче малого |                     |

|   |патента;                                  |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- на решение об отказе в выдаче патента   |         68          |

|   |на изобретение, принятое в результате     |                     |

|   |экспертизы заявки по существу;            |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- против выдачи охраняемых документов     |         80          |

|   |на изобретения.                           |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|15.|Регистрация лицензионного договора,       |                     |

|   |относящегося к:                           |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- патенту на изобретение и дополнительно  |         10          |

|   |за каждый предусмотренный договором патент|                     |

|   |на изобретение свыше одного;              |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- малому патенту на изобретение дополни-  |         3,8         |

|   |тельно за каждый предусмотренный договором|                     |

|   |малый патент на изобретение свыше одного. |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|16.|Регистрация принудительной лицензии.      |         9           |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|17.|Регистрация договора об уступке           |                     |

|   |(передаче):                               |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- патента на изобретение                  |         9           |

|   |(в ред. пост.Прав РТ от 02.11.2012г.№635) |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно  за  каждый  предусмот-   |         9           |

|   |  ренный договором патент на изобретение  |                     |

|   |(в ред. пост.Прав РТ от 02.11.2012г.№635) |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- малого патента на изобретение           |         6,3         |

|   |(в ред. пост.Прав РТ от 02.11.2012г.№635) |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |-  дополнительно  за  каждый  предусмот-  |                     |

|   |   ренный  договором  малый патент        |         6,3         |

|   |(в ред. пост.Прав РТ от 02.11.2012г.№635) |                     |

|   |                                          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|18.|Внесение изменений в зарегистрированный   |                     |

|   |лицензионный договор, договор об уступке  |                     |

|   |(передаче):                               |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- патента на изобретение;                 |         7           |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- малого патента на изобретение.          |         1,3         |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|19.|Рассмотрение заявления об уступке         |                     |

|   |(передаче) права на получение:            |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- патента на изобретение, поданного в     |         5           |

|   |период с даты поступления заявки до даты  |                     |

|   |регистрации изобретения;                  |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- малого патента на изобретение, поданного|         2           |

|   |в период с даты поступления заявки до даты|                     |

|   |регистрации изобретения.                  |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|20.|Рассмотрение заявления и публикация       |         5           |

|   |сведений о заявлении о предоставлении     |                     |

|   |любому лицу права на использование        |                     |

|   |(лицензии на изобретения) открытая.       |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|21.|Выдача дубликатов новых охранных докумен- |         17          |

|   |тов на изобретение в случае их утраты и   |                     |

|   |публикация соответствующих сведений.      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|22.|Внесение изменений в Государственный      |         15          |

|   |реестр изобретений и публикация сведений  |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |о них.                                    | от 02.11.2012г.№635)|

+---+------------------------------------------+---------------------+

|                 В отношении промышленных образцов                  |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|23.|Проведение экспертизы заявки по существу  |                     |

|   |в отношении:                              |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- одного промышленного образца;           |         40          |

|   |                                          |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |                                          | от 02.11.2012г.№635)|

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно двух до десяти вариантов  |         25          |

|   |промышленного образца свыше одного;       |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |(в ред. пост.Прав РТ от 02.11.2012г.№635) | от 02.11.2012г.№635)|

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- свыше десяти вариантов промышленного    |         40          |

|   |образца.                                  |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |                                          | от 02.11.2012г.№635)|

+---+------------------------------------------+---------------------+

|24.|Проведение экспертизы заявки по существу  |                     |

|   |при наличии отчёта о патентном поиске или |                     |

|   |заключения экспертизы, подготовленного    |                     |

|   |одним из международных органов в          |                     |

|   |соответствие с международными нормативными|                     |

|   |правовые актами, признанными Республикой  |                     |

|   |Таджикистан:                              |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- одного промышленного образца;           |         30          |

|   |                                          |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |                                          | от 02.11.2012г.№635)|

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |-дополнительно от двух до десяти вариантов|         20          |

|   |промышленного образца свыше одного;       |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |(в ред. пост.Прав РТ от 02.11.2012г.№635) | от 02.11.2012г.№635)|

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- свыше десяти вариантов                  |         30          |

|   |промышленного образца.                    |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |(в ред. пост.Прав РТ от 02.11.2012г.№635) | от 02.11.2012г.№635)|

+---+------------------------------------------+---------------------+

|25.|Проведение экспертизы заявки по существу  |                     |

|   |при наличии отчёта об информационном      |                     |

|   |поиске, проведённом Патентным ведомством  |                     |

|   |Республики Таджикистан в отношении:       |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- одного промышленного образца;           |         19          |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно, если от двух до десяти   |         9           |

|   |вариантов промышленного образца;          |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно, если свыше десяти        |         18          |

|   |вариантов промышленного образца.          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|26.|Внесение исправлений и уточнений в        |                     |

|   |материалы в ходе формальной экспертизы    |                     |

|   |заявки:                                   |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- на промышленный образец.                |         3           |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|27.|Публикация сведений о выданном охранном   |                     |

|   |документе на:                             |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- один промышленный образец;              |         6           |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно, если от трех до десяти   |         2           |

|   |вариантов промышленного образца;          |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно, если свыше десяти        |         3           |

|   |вариантов промышленного образца;          |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно за публикацию в цветном   |         3           |

|   |исполнении.                               |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|28.| Выдача официального удостоверения, подт- |       1,5           |

|   | верждающего авторство на  промышленный   |                     |

|   | образец  (для  одного  официального      |                     |

|   | удостоверения, подтверждающего авторство |                     |

|   | на промышленный образец)                 |                     |

|   | (в редакции постановления Правительства  |                     |

|   | РТ от 02.11.2012г.№635)                  |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|29.|Рассмотрение в Апелляционном совете       |                     |

|   |Патентного ведомства возражения:          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- в отношении решения формальной экспер-  |         10          |

|   |тизы заявки на промышленный образец;      |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- на решение об отказе в выдаче патента на|         70          |

|   |промышленный образец, принятое в резуль-  |                     |

|   |тате экспертизы заявки по существу;       |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- против выдачи патента на промышленный   |         70          |

|   |образец.                                  |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|30.|Регистрация лицензионного договора относя-|         10          |

|   |щегося к одному патенту на промышленный   |                     |

|   |образец и дополнительно за каждый предус- |                     |

|   |мотренный договором патент на промышленный|                     |

|   |образец.                                  |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|31.|Регистрация   договора  об  уступке       |        10           |

|   |(передаче)  патента  на промышленный      |                     |

|   |образец                                   |                     |

|   |(в редакции постановления Правительства   |                     |

|   |РТ от 02.11.2012г.№635)                   |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно за  каждый предусмотренный|        10           |

|   |договором патент свыше одного             |                     |

|   |(в редакции постановления Правительства   |                     |

|   |РТ от 02.11.2012г.№635)                   |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|32.|Внесение изменений в зарегистрированный   |         7           |

|   |лицензионный (передачи) договор, договор  |                     |

|   |об уступке патента на промышленный        |                     |

|   |образец.                                  |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|33.|Рассмотрение заявления об уступке (пере-  |         5           |

|   |дачи) права на получение патента на про-  |                     |

|   |мышленный образец, поданного в период с   |                     |

|   |даты поступления заявки до даты регистра- |                     |

|   |ции промышленных образцов заявления.      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|34.|Рассмотрение  заявления и публикация      |         5           |

|   |сведений по поводу предоставления любому  |                     |

|   |лицу права на использование промышленного |                     |

|   |образца (открытая лицензия).              |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|35.|Выдача дубликата новых охранных документов|         17          |

|   |на промышленный образец в случае их утраты|                     |

|   |и опубликования соответствующих сведений. |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|36.|Внесение изменений в Государственный      |         15          |

|   |реестр и публикация сведений о них.       |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |                                          | от 02.11.2012г.№635)|

+---+------------------------------------------+---------------------+

|         В отношении товарных знаков и знаков обслуживания          |

|                      (далее товарных знаков)                       |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|37.|Проведение экспертизы заявленного         |                     |

|   |обозначения на товарный знак:             |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- для одного класса МКТУ;                 |         25          |

|   |                                          |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |                                          | от 02.11.2012г.№635)|

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- для одного класса МКТУ;                 |         20          |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- дополнительно за каждый класс МКТУ с    |         10          |

|   |выше одного.                              |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|38.|Внесение исправлений и уточнений в мате-  |         5           |

|   |риалы в ходе формальной экспертизы заявки |                     |

|   |на товарный знак.                         |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|39.|Публикация сведений:                      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- о регистрации товарного знака, коллек-  |         20          |

|   |тивного знака и общеизвестного товарного  |                     |

|   |знака;                                    |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- о регистрации товарного знака, коллек-  |         30          |

|   |тивного знака и общеизвестного товарного  |                     |

|   |знака в цветном исполнении;               |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- о продление действия регистрации товар- |         8           |

|   |ного знака, коллективного знака и другие  |                     |

|   |изменения в Государственном реестре.      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|40.|Преобразование:                           |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- коллективного товарного знака на        |         5           |

|   |товарный знак;                            |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- заявки о регистрации коллективного      |         3           |

|   |товарного знака на заявку о регистрации   |                     |

|   |товарного знака.                          |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|41.|Рассмотрение в Апелляционном совете       |                     |

|   |Патентного ведомства:                     |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- заявления о досрочном прекращении право-|         110         |

|   |вой охраны товарного знака в связи с его  |                     |

|   |не использованием и о признании товарного |                     |

|   |знака общеизвестным;                      |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- возражения на решение, принятое в       |         17          |

|   |результате формальной экспертизы заявки   |                     |

|   |на товарный знак, принят в результате     |                     |

|   |отказа в принятии её к рассмотрению;      |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- возражения на решение, принятое         |         60          |

|   |результатом экспертизы, обозначения       |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- возражения на решение о признании заявки|         60          |

|   |отозванной;                               |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- оспаривание и признание недействительным|         110         |

|   |предоставления правовой охраны товарному  |                     |

|   |знаку.                                    |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|42.|Регистрация лицензионного договора,       |         20          |

|   |относящегося к свидетельствам на товарный |                     |

|   |знак и за каждое предусмотренное в дого-  |                     |

|   |воре свидетельство на товарный знак.      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|43.|Регистрация договора об уступке (передаче)|         17          |

|   |свидетельства на товарный знак и за каждое|                     |

|   |предусмотренное договором свидетельство.  |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|44.|Внесение изменений в зарегистрированный   |         10          |

|   |лицензионный договор или в договор об     |(в ред. пост.Прав РТ |

|   |уступке (передаче) свидетельства на       | от 02.11.2012г.№635)|

|   |товарный знак.                            |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|45.|Рассмотрение заявления об уступке         |         10          |

|   |(передаче) права на получение свидетель-  |                     |

|   |ства на товарный знак, поданного в период |                     |

|   |с даты поступления заявки до даты         |                     |

|   |регистрации товарного знака.              |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|46.|Выдача нового  дубликата свидетельства на |         20          |

|   |товарный знак в случае  его утраты и пуб- |                     |

|   |ликация сведений о нем                    |                     |

|   |(в редакции постановления Правительства РТ|                     |

|   |от 02.11.2012г.№635)                      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|        В отношении наименования места происхождения товара         |

+---+------------------------------------------ ---------------------+

|47.|Проведение экспертизы заявленного обозна- |         25          |

|   |чения в отношении заявки на регистрацию   |(в ред.пост.Прав.РТ  |

|   |наименования места происхождения товара.  |от 02.11.2012г.№635) |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|48.|Внесение исправлений и уточнений в        |         5           |

|   |материалы заявки на регистрацию наимено-  |(в ред.пост.Прав.РТ  |

|   |вания места происхождения товара в        |от 02.11.2012г.№635) |

|   |процессе формальной экспертизы.           |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|49.|Публикация сведений о:                    |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- регистрации наименования места проис-   |         20          |

|   |хождения товара и предоставления права    |                     |

|   |пользования им;                           |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- продлении срока действия свидетельства  |         8           |

|   |права на использование наименования места |                     |

|   |происхождения товара.                     |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|50.|Рассмотрение возражения в Апелляционном   |                     |

|   |совете Патентного ведомства:              |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|   |- на решение, принятое по результатам     |         17          |

|   |формальной экспертизы об отказе в принятии|                     |

|   |заявки к рассмотрению наименования места  |                     |

|   |происхождения товара;                     |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- об отказе в регистрации наименования    |         60          |

|   |места происхождения товара и права поль-  |                     |

|   |зования им, об отказе и о предоставлении  |                     |

|   |права пользования этим наименованием, о   |                     |

|   |предоставлении права пользования уже      |                     |

|   |зарегистрированного места происхождения   |                     |

|   |товара;                                   |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- на решение о признании отозванной заявки|         60          |

|   |о регистрации места происхождения товара; |                     |

|   +------------------------------------------+---------------------+

|   |- против предоставления правовой охраны   |         110         |

|   |наименования места происхождения товара   |                     |

|   |и выдача свидетельства.                   |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|51.|Выдача дубликата нового свидетельства на  |        20           |

|   |право  пользования наименования  места    |                     |

|   |происхождения  товаров  в  случае  его    |                     |

|   |утраты  и публикация сведений о нем       |                     |

|   |(в редакции постановления Правительства РТ|                     |

|   |от 02.11.2012г.№635)                      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|52.|Внесение изменений в Государственный      |         15          |

|   |реестр о наименовании места происхождения |(в ред.пост.Прав.РТ  |

|   |товара и публикация сведений о них.       |от 02.11.2012г.№635) |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|  В отношении топологий интегральных микросхем (далее - топология)  |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|53.|Проведение экспертизы заявки на регистра- |         9           |

|   |цию топологии.                            |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|54.|Внесение исправлений и уточнений в        |         2           |

|   |процессе экспертизы в материалы заявки на |                     |

|   |регистрацию топологии.                    |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|55.|Публикация сведений о регистрации         |         20          |

|   |топологии.                                |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|56.|Рассмотрение в Апелляционном совете       |         10          |

|   |Патентного ведомства возражения на решение|                     |

|   |экспертизы об отказе в регистрации        |                     |

|   |топологии.                                |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|57.|Регистрация лицензионного договора в      |         10          |

|   |отношении свидетельства на топологию.     |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|58.|Регистрация договора об уступке (передаче)|         9           |

|   |права на топологию.                       |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|59.|Внесение изменений в зарегистрированный   |         7           |

|   |лицензионный договор или договор об ус-   |                     |

|   |тупке (передаче) права на топологию.      |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|60.|Выдача дубликатов свидетельства           |         17          |

|   |топологии в случае их утраты и публикация |                     |

|   |сведений о них.                           |                     |

+---+------------------------------------------+---------------------+

|61.|Внесение изменений в Государственный      |         15          |

|   |реестр топологии и публикация сведений о  |(в ред.пост.Прав.РТ  |

|   |них.                                      |от 02.11.2012г.№635) |

+---+------------------------------------------+---------------------+

 

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Лоиҳа

 

ҚАРОРИ

 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо

ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 7 октябри соли 2011, №497

 

Мутобиқи моддаи 56 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Ба замимаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 октябри соли 2011, №497 «Дар бораи тасдиқи андозаҳои пардохтҳои корбарӣ, ки аз ҷониби муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд» тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

- дар матн калимаҳои «санҷиши», «арзнома», «санҷиш», «арзномадеҳ», «арзномае», «арзномаи», «аломати» ва «маҳалли истеҳсоли» мувофиқан ба калимаҳои «экспертизаи», «ариза», «экспертиза», «аризадиҳанда», «аризае», «аризаи», «нишонаи» ва «ҷои пайдоиши» иваз карда шаванд;

- дар сархатҳои якум ва дуюми сатри 2 рақамҳои «67» ва «67» ба рақамҳои «60» ва «50» иваз карда шаванд;

- дар сархати якуми сатри 3 рақами «35» ба рақами «40» иваз карда шавад;

- дар сатри 9 рақами «30» ба рақами «10» иваз карда шавад;

- ба сатри 11 баъд аз калимаи «ихтироъ» калимаҳои «ва барқарор шудани амали патент ва нахустпатент ба ихтироъ» илова карда шаванд;

- сатри 21 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

21.

Додани нусхаи нави ҳуҷҷати муҳофизатӣ оид ба ихтироъ дар ҳолати гум кардани он ва нашри маълумоти дахлдор:

 

 

- патент ба ихтироъ;

15

 

- нахустпатент ба ихтироъ;

10

 

- шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба ихтироъ.

1,5

- сатри 22 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

22.

Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ вобаста ба ихтироъ ва нашри маълумот дар бораи онҳо:

 

 

- ихтирои бо патент ҳифзшаванда;

15

 

- ихтирои бо нахустпатент ҳифзшаванда;

10

 

- шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ.

1,5

- ба сатри 27 сархати панҷум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

 

- дар бораи барқарор шудани амали патент ба намунаи саноатӣ:

5

- сатри 35 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

35.

Додани нусхаи нави ҳуҷҷати муҳофизатӣ оид ба намунаи саноатӣ дар ҳолати гум кардани он ва нашри маълумоти дахлдор:

 

 

- патент ба намунаи саноатӣ;

15

 

- шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ.

1,5

- сатри 38 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

38.

Ворид намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба маводи ариза дар марҳилаи экспертиза то бақайдгирӣ дар феҳристи давлатӣ

7

- ба сатри 39 сархатҳои чорум ва панҷум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

 

- дар бораи ариза оид ба бақайдгирии тамғаи молӣ, ки аз экспертизаи расмӣ гузаштааст;

3

 

- дар бораи ариза оид ба бақайдгирии тамғаи молии ранга, ки аз экспертизаи расмӣ гузаштааст.

5

- сатри 44 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

44

- ворид намудани тағйирот ба шартномаҳои бақайдгирифташудаи литсензионӣ ё вогузории (гузашти) шаҳодатномаи тамғаи молӣ, додани нусхаи нави шаҳодатномаи тамғаи молӣ дар ҳолати даровардани тағйирот ба он ва нашри маълумоти дахлдор

15

 

 

           Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии

      Тоҷикистон

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Проект

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Правительства Республики Таджикистан

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Республики Таджикистан

от 7 октября 2011 года, №497

 

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» Правительство Республики Таджикистан постановляет:

  1. В постановления Правительства Республики Таджикистан от 7 октября 2011 года, №497 «Об утверждении размеров процедурной платы, взимаемой «Государственным учреждением «Национальный патентно-информационный центр» Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан» внести следующие изменения и дополнения:

- в тексте слова «заявки», «заявке», «заявку» и «заявок» соответственно заменить словами «заявления», «заявлению», «заявление» и «заявлений»;

- в абзацах первом и втором строке 2 цифры «67» и «67» заменить цифрами «60» и «50»;

- в абзаце первом строке 3 цифру «35» заменить цифрой «40»;

- в строке 9 цифру «30» заменить цифрой «10»;

- в строке 11 после слова «изобретение» дополнить словами «и восстановление действия патента и малого патента на изобретение»;

- строку 21 изложить в следующей редакции:

21.

Выдача дубликатов новых охранных документов на изобретение в случае их утраты и публикация соответствующих сведений:

 

 

- патент на изобретение;

15

 

- малый патент на изобретение;

10

 

- официальное удостоверение, подтверждающее автора изобретения.

1,5

- строку 22 изложить в следующей редакции:

22.

Внесение изменений в Государственный реестр изобретений и публикация сведений о них:

 

 

- изобретение, охраняемое патентом;

15

 

- изобретение, охраняемое малым патентом;

10

 

- официальное удостоверение, подтверждающее автора изобретения.

1,5

- в строке 27 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

 

- о восстановлении действия патента на промышленный образец

5

- строку 35 изложить в следующей редакции:

35.

Выдача дубликата новых охранных документов на промышленный образец в случае их утраты и опубликования соответствующих сведений:

 

 

- патент на промышленный образец;

15

 

- официальное свидетельство, подтверждающее авторство.

1,5

- строку 38 изложить в следующей редакции:

38.

Внесение поправок и уточнения в материалы заявки на стадии экспертизы до регистрации в государственном реестре

7

- в строку 39 дополнить абзацами четвёртым и пятым следующего содержания:

 

- о заявлении на регистрацию товарного знака, прошедшего формальную экспертизу;

3

 

- о заявлении на регистрацию цветного товарного знака, прошедшего формальную экспертизу.

5

- строку 44 изложить в следующей редакции:

44

- внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор или в договор об уступке (передаче) свидетельства на товарный знак, выдача нового дубликата свидетельства на товарный знак в случае внесения в него изменений и публикации соответствующих сведений

15

 

 

          Председатель

Правительства Республики

          Таджикистан

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00045-HI-Malumotnomai-asosnokkunii-loiha.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00045-TTT-TTT2.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 08.08.2022
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 07.09.2022
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00045-MMK-#45Hulosa-TTT.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 19.09.2022
Санаи ворид 08.08.2022
Админ 0